Zgoda na podpis elektroniczny

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2016

Prosimy pamiętać, że do założenia konta lub korzystania z dowolnej z Usług świadczonych przez Circle (zdefiniowanych w Umowie z użytkownikiem) niezbędne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na doręczanie oświadczeń drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie może lub nie chce wyrazić takiej zgody, nie będzie mógł założyć konta. Po otwarciu konta można w dowolnym momencie cofnąć, w sposób określony poniżej, zgodę na doręczanie oświadczeń drogą elektroniczną i zamiast tego otrzymywać dokumenty papierowe.

Zgoda na podpis elektroniczny ma zastosowanie do całości korespondencji i/lub oświadczeń, które Circle jest zgodnie z prawem zobowiązana przekazywać użytkownikowi na piśmie w związku z jego kontem oraz powiązanymi z nim produktami i usługami („Korespondencja”). Niniejsza zgoda na podpis elektroniczny uzupełnia postanowienia zawarte w Umowie z użytkownikiem („Umowa z użytkownikiem”) i powinna być interpretowana zgodnie z nimi.

1. Zakres. Gdy użytkownik korzysta z Usług, wyraża zgodę na przekazywanie mu Korespondencji w postaci elektronicznej oraz zaprzestanie wysyłania mu korespondencji papierowej, chyba że wycofa swoją zgodę w sposób opisany poniżej. Zgoda użytkownika na otrzymywanie korespondencji i transakcji w postaci elektronicznej obejmuje między innymi:

2. Sposoby prowadzenia korespondencji. Korespondencja przesyłana do użytkownika w postaci elektronicznej będzie przekazywana pocztą elektroniczną, poprzez zamieszczenie w witrynie Circle (www.circle.com) bądź innymi elektronicznymi środkami przekazu, np. wiadomościami typu push na telefon komórkowy lub wiadomościami SMS.

3. Wymagania sprzętowe. Aby otrzymywać, wyświetlać i zachowywać Korespondencję elektroniczną udostępnianą przez Circle użytkownik musi dysponować następującym sprzętem i oprogramowaniem:

4. Aktualizacja danych użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie Circle prawidłowego, dokładnego i pełnego adresu e-mail, danych do kontaktu i innych danych związanych z niniejszą Zgodą na podpis elektroniczny i kontem użytkownika oraz aktualizowanie tych danych. Użytkownik może aktualizować swoje dane, logując się na konto lub wysyłając pisemne zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres [email protected]

5. Cofnięcie zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie Korespondencji w postaci elektronicznej, wysyłając pisemne zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres [email protected] Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody na otrzymywanie Korespondencji w postaci elektronicznej jest skuteczne dopiero po upływie zasadnego czasu niezbędnego do przetworzenia zgody przez Circle. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cofnięcie zgody na otrzymywanie Korespondencji elektronicznej wiąże się z prawdopodobieństwem zamknięcia jego konta.

6. Korespondencja w postaci pisemnej. Całość Korespondencji wysyłanej przez Circle do Użytkownika uważa się Korespondencję w postaci pisemnej, mającą takie samo znaczenie i takie same skutki, co Korespondencja w postaci papierowej. Użytkownik powinien pobrać egzemplarz niniejszej Zgody na podpis elektroniczny oraz innej ważnej dla niego Korespondencji dla celów archiwizacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Korespondencja uważana jest za odebraną przez niego po upływie 24 godzin od momentu zamieszczenia w Witrynie Circle (www.circle.com) lub po upływie 24 godzin od momentu wysłania jej do użytkownika pocztą elektroniczną, chyba że Circle otrzyma zawiadomienie o niedostarczeniu wiadomości.

7. Informacje ogólne. Circle zastrzega sobie prawo, według jej wyłącznego uznania, do rezygnacji z przekazywania Korespondencji w postaci elektronicznej bądź zmiany warunków, na których Circle przekazuje taką Korespondencję. Circle przekaże Użytkownikowi powiadomienie o rezygnacji lub zmianie w sposób przewidziany prawem.