Συναίνεση E-Sign

Τελευταία ενημέρωση: 18 Οκτωβρίου 2016

Επισημαίνεται ότι για το άνοιγμα λογαριασμού ή τη χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται στη Συμφωνία χρήστη) απαιτείται η συναίνεσή σας όσον αφορά την αποδοχή ηλεκτρονικών γνωστοποιήσεων. Αν αδυνατείτε ή δεν επιθυμείτε να παράσχετε την εν λόγω συναίνεση, δεν θα μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό. Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συναίνεσή σας για την αποδοχή ηλεκτρονικών γνωστοποιήσεων και να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις σε έντυπη μορφή όπως προβλέπεται στη συνέχεια.

Η παρούσα Συναίνεση E-Sign ισχύει για κάθε γνωστοποίηση ή/και κοινοποίηση που η Circle υποχρεούται βάσει νόμου να σας παρέχει εγγράφως σε σχέση με τον λογαριασμό σας και κάθε σχετικό προϊόν και υπηρεσία («Γνωστοποιήσεις»). Αυτή η Συναίνεση E-Sign συμπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία χρήστη («Συμφωνία χρήστη») και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτούς.

1. Πεδίο εφαρμογής. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι μπορούμε να σας αποστέλλουμε γνωστοποιήσεις σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να διακόψουμε την αποστολή γνωστοποιήσεων σε έντυπη μορφή, εκτός εάν και μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Η συναίνεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις και συναλλαγές περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

2. Μέθοδοι επικοινωνίας. Όλες οι γνωστοποιήσεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω αναρτήσεων στον ιστότοπο της Circle (www.circle.com) ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας όπως ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης και μηνύματα κειμένου μέσω κινητής τηλεφωνίας.

3. Απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση, να προβάλλετε και να αποθηκεύετε ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε, πρέπει να διαθέτετε το παρακάτω λογισμικό και υλικό εξοπλισμό:

4. Ενημέρωση των πληροφοριών σας. Είναι δική σας ευθύνη να μας παρέχετε μια σωστή, ακριβή και πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Συναίνεση E-Sign και τον λογαριασμό σας, καθώς και να τηρείτε ενήμερες τις εν λόγω πληροφορίες συνδεόμενοι στον λογαριασμό σας ή αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

5. Ανάκληση συναίνεσης. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις αποστέλλοντας έγγραφο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] Αντιλαμβάνεστε ότι η ανάκληση της συναίνεσής σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις θα τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος που παρέχει στη Circle τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει το αίτημά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανάκληση της συναίνεσής να λαμβάνετε ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως στο κλείσιμο του λογαριασμού σας.

6. Έγγραφη επικοινωνία. Κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία από εμάς θα θεωρείται ότι πραγματοποιείται «εγγράφως» και θα έχει την ίδια έννοια και ισχύ όπως μια έγγραφη επικοινωνία. Θα πρέπει να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε στα αρχεία σας ένα αντίγραφο της παρούσας Συναίνεσης E-Sign και κάθε άλλης επικοινωνίας που είναι σημαντική για εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κάθε επικοινωνία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εσάς εντός 24 ωρών από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο της Circle (www.circle.com) ή εντός 24 ωρών από τη στιγμή της αποστολής της εκτός αν η Circle λάβει ειδοποίηση ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν παραδόθηκε.

7. Γενικά. Η Circle διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει αυτήν την υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή να διακόψει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Circle αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα. Η Circle θα σας αποστέλλει ειδοποίηση σχετικά με κάθε διακοπή ή τροποποίηση εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.