EEA User Agreement

Användaravtal för EES

Senaste uppdatering: 1 november 2017

Detta Användaravtal gäller användare av Circle inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Översättningar av Användaravtalet finns tillgängliga via den nedrullningsbara menyn längst upp på denna sida.

Om du registrerar dig för Circle den 1 november 2017 eller senare börjar detta Användaravtal gälla omedelbart. Om du registrerade dig för Circle före den 1 november 2017 börjar detta Användaravtal gälla den 1 november 2017. Det Användaravtal som gäller fram till detta datum finns tillgängligt här. Oaktat vad som anges ovan gäller villkoren för bitcoin i rutan direkt nedanför med omedelbar verkan för alla kunder.

Detta Användaravtal ("Avtalet") är ett avtal mellan dig och Circle UK Trading Limited ("Circle", "oss", "vår" eller "vi") som gäller för din användning av Circles produkter och tjänster ("Tjänsterna"). Innan du registrerar dig för ett konto hos Circle eller använder någon av Tjänsterna måste du läsa och godkänna alla villkor i detta Avtal samt Integritetspolicyn, Cookiepolicyn och Samtycket till elektronisk signering, och du accepterar och samtycker till att följa dessa bestämmelser och policyer. Genom att godkänna detta Avtal bekräftar du att du förstår och samtycker till att följa dessa villkor. Avsnitt 23 i detta Avtal reglerar hur Avtalet kan förändras över tiden. Texten i rutorna i hela detta Avtal finns där för att hjälpa dig förstå Avtalet, men ingår inte i själva Avtalet. Om du efter att ha läst hela detta Avtal fortfarande är osäker på något eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta supporten.

Skriv ut eller spara en kopia av detta avtal som referens.

Om du vill se vilka villkor som har ändrats i den senaste uppdateringen av Användaravtalet, se informationsrutan i slutet av Användaravtalet.

Circle UK Trading Limited har sitt säte på White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, Storbritannien och är auktoriserat av Financial Conduct Authority (https://register.fca.org.uk) enligt "Electronic Money Regulations 2011" för utfärdande av elektroniska pengar, registreringsnummer 900480. Circle har rätt att erbjuda sina Tjänster i alla 31 EES-länder med utgångspunkt i sitt gränsöverskridande "pass" för tjänster. Mer information om detta finns i Financial Conduct Authoritys register. Circle är även registrerat hos UK Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk/), med registrerings-/referensnummer ZA176325.

1. Tillämplighet

Du måste vara en privatperson på minst 13 år och vara bosatt inom EES för att kunna ingå detta Avtal. För att kunna koppla ett bankkonto eller bankkort till ditt Circle-konto måste du vara minst 18 år gammal. Du kan inte koppla ett företagskonto eller -kort till Circle, och Circle har för närvarande inte stöd för affärskonton eller kommersiella konton (även om du kopplar ett privat bankkonto eller -kort). Användningen av vissa Tjänster kan kräva ytterligare behörighetsvillkor som måste verifieras innan du använder sådana Tjänster. Observera att Circle kanske inte har stöd för alla korttyper (betalkort, kreditkort, förbetalt kort etc.) i alla jurisdiktioner där de bedriver verksamhet. Om du vill ha mer information om de typer av kort som för närvarande stöds i ditt land, läser du denna artikel i hjälpcentret.

Om du är under 18 år och vill koppla ett bankkonto eller -kort kontaktar du supporten. Observera att vi kanske inte erbjuder alla eller vissa av våra Tjänster för vissa personer eller i vissa regioner, till exempel om detta skulle innebära att vi inte kan följa lagstiftningen som är tillämplig för våra Tjänster under sådana omständigheter.

Alla Circle-konton som skapades efter den 7 december 2016 denomineras i antingen euro eller brittiska pund, och det är inte längre möjligt att öppna ett Circle-konto denominerat i bitcoin.

Om du för närvarande har ett bitcoin-denominerat Circle-konto och konverterar ditt konto till ett konto denominerat i euro eller brittiska pund, kan du inte längre växla tillbaka kontot till ett bitcoin-denominerat Circle-konto.

Om du inte är konsument bekräftar du att du har behörighet att teckna avtal för den klubb, det samfund eller den enhet för vars räkning du använder Circles Tjänster samt att de förutnämnda godkänner dessa villkor.

2. Tjänster

Ditt Circle-konto gör det möjligt för dig att spara, skicka och ta emot elektroniska pengar/betalningar med hjälp av Circle-appen på din mobila enhet eller Circles webbplats på datorn. Du kan (i) skicka och ta emot pengar till/från en annan Circle-användare i ditt eget eller ett annat land (under förutsättning att Tjänsterna är tillgängliga i det andra landet), (ii) skicka och ta emot pengar till/från en person som ännu inte är Circle-användare (även om personen måste skapa ett Circle-konto för att kunna göra anspråk på de pengar du skickar eller för att skicka pengar till dig) samt (iii) skicka och ta emot bitcoin. Observera att bitcoin-funktionen behandlas separat i Avsnitt 12 i detta Avtal.

De elektroniska pengarna på ditt Circle-konto utfärdas i enlighet med det europeiska direktivet om elektroniska pengar (direktiv 2009/110/EG från den 16 september 2009) och Storbritanniens "Electronic Money Regulations 2011". Elektroniska pengar på ditt konto (i) upphör inte att gälla (förutom när ditt konto avslutas), se Avsnitt 7 för ytterligare information, och (ii) är inte räntebärande.

Metod för inbetalning

För att kunna göra en överföring till en annan person måste du fylla på ditt Circle-saldo via ditt bankkonto eller -kort. Den första bankkontot eller -kortet du kopplar måste ha utfärdats av ett bankinstitut inom EES. Det betalningsinstrument som du använder (t.ex. kort eller bankkonto) måste vara utfärdat i ditt namn. Medel som betalas från ditt kort visas i ditt saldo och finns tillgängliga för dig omedelbart. Om du vill göra en överföring och du inte har fyllt på ditt Circle-konto, kan du välja att finansiera överföringen via ditt kort. Om du väljer detta alternativ fyller du på ditt saldo och skickar betalningen till mottagaren i ett och samma steg (i detta fall kommer insättningen inte att visas i ditt saldo, men du kommer att kunna se att överföringen har gjorts). Genom att koppla ett bankkonto eller -kort till ditt Circle-konto ger du Circle medgivande att kommunicera med din bank eller kortutgivare i syfte att tillhandahålla eller inhämta alla uppgifter som Circle eller din bank eller kortutgivare behöver för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna. När din bank tillhandahåller denna information innebär det inte att banken på något sätt varken stödjer eller tar ansvar för Tjänsterna.

Skicka pengar

Om du vill göra en betalning till en annan person måste du förse oss med personens e-postadress eller telefonnummer, såvida du inte redan har fört över pengar via Circle till personen i fråga. I så fall kan du välja personen från din lista med Circle-kontakter. Du måste ange belopp och (i förekommande fall) valutan för överföringen som du vill göra. Vi visar en sammanställning av din överföringsbegäran och du ombeds bekräfta överföringen genom att klicka på "Skicka" i Circle-appen eller på webbplatsen. I vissa fall kan vi be dig att vidta ytterligare åtgärder för att verifiera din identitet och autentisera en begäran om överföring.

När du har bekräftat en överföring till en annan Circle-användare, skickas beloppet till mottagarens Circle-konto inom loppet av bara några sekunder. Beloppet kan användas fritt eller tas ut av mottagaren, vilket innebär att transaktionen inte kan återkallas eller avbrytas när den väl har bekräftats.

Om mottagaren inte är en Circle-användare skickar vi ett meddelande till mottagaren via e-post, SMS eller annan typ av kommunikationsmedel om att du har överfört pengar till mottagaren. Mottagaren måste registrera sig för ett Circle-konto för att göra anspråk på medlen. Innan dess existerar ingen relation mellan oss och mottagaren och pengarna tillhör fortfarande dig. Det belopp du överför visas som ett avdrag från ditt saldo när du bekräftar överföringen. Du kan dock avbryta överföringen när som helst innan mottagaren gör anspråk på medlen. I detta fall uppdaterar vi omedelbart ditt saldo och du kan se att medlen har betalats tillbaka till dig. Du kan se om mottagaren har gjort anspråk på medlen i din transaktionshistorik.

Ta emot pengar

När en annan Circle-användare för över medel till dig visas de i ditt saldo omedelbart.

Du kan begära pengar från en annan person som inte är medlem på Circles plattform genom att ge oss personens e-postadress eller telefonnummer. Du måste ange belopp och (i tillämpliga fall) valuta för den begäran som du vill göra. Vi skickar ett e-postmeddelande, SMS eller annat meddelande till mottagaren om att du har begärt pengar. Mottagaren måste registrera sig för ett Circle-konto för att skicka medlen. Beloppet du begär visas som en kredit i ditt saldo först när avsändaren registrerar sig som Circle-användare och bekräftar överföringen. Du kan avbryta begäran när som helst innan avsändaren har skickat medlem. Du ser om avsändaren har skickat medlen i din transaktionshistorik.

Ta ut pengar

Om du vill ta ut pengar från ditt Circle-saldo måste du ange det belopp du vill ska betalas ut till dig och välja utbetalningsmetod. Vi betalar normalt sett ut medel till det kort som du har kopplat till ditt Circle-konto, men du kan begära att vi betalar ut medel till ett annat kort eller bankkonto. I detta fall måste du ge oss information om det andra kortet eller bankkontot. Om du lägger till ett alternativt kort eller bankkonto för uttag, kan vi komma att göra ytterligare verifieringskontroller i syfte att säkerställa att du är innehavaren av kortet eller bankkontot. Vi förbehåller oss rätten att neka uttag till en viss metod om vi har rimliga orsaker att tro att kortet eller bankkontot inte tillhör dig. När du väl har bekräftat utbetalningsbeloppet och utbetalningsuppgifterna kommer du inte att kunna avbryta eller återkalla utbetalningsbegäran. Uttagsbeloppet kommer att dras direkt från ditt saldo.

Tidsplan för uttag

Om vi får din begäran om utbetalning på en vardag skickar vi utbetalningen till ditt valda kort eller bankkonto samma dag. I alla övriga fall skickar vi uttagsbeloppet nästa vardag. I det här avsnittet avser "vardag" de dagar då bankerna i England är öppna för normal bankverksamhet, mellan klockan 09.00 och 17.00.

Du bör vara medveten om att ditt Circle-saldo inte betraktas som en insättning och att du inte har rätt till ersättning enligt Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (statligt program för insättningsgaranti) om det ekonomiska värdet går förlorat.

3. Registreringsprocess, identitetsverifiering

Du får endast registrera ett (1) Circle-konto. Om du öppnar ytterligare konton förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta dessa ytterligare konton och överföra saldot till ditt ursprungliga Circle-konto eller återbetala det till den ursprungliga finansieringskällan.

När du registrerar dig för ett Circle-konto måste du lämna korrekt och fullständig information på alla delar av registreringssidan. Om den här informationen ändras i något avseende är du skyldig att uppdatera informationen i fråga så snart som möjligt. Ibland kan vi även be dig ange ytterligare information som ett villkor för fortsatt användning av Tjänsterna. Om du vill koppla ett kort ger du Circle rätt att, direkt eller genom tredje part, göra alla förfrågningar vi bedömer vara nödvändiga för att bekräfta din identitet, inklusive verifiering av din identitet via elektroniska källor. Detta kan inkludera att begära ytterligare information om dig, såsom födelsedatum, e-postadress, adress, personnummer samt bankkonto- eller kortinformation så att vi kan bekräfta din identitet. I affärssyfte eller för att efterleva gällande lagstiftning förbehåller vi oss rätten att lagra din kontoregistreringsinformation efter att du har avslutat ditt konto.

I syfte att förhindra bedrägerier och att uppfylla europeisk och brittisk lagstiftning måste vi säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du vill koppla ett bankkonto eller -kort för överföring av pengar till ditt Circle-saldo.

4. Integritet

Vi arbetar för att skydda din personliga information samt för att hjälpa dig att förstå exakt hur din personliga information används. Du bör läsa vår Integritetspolicy och Cookiepolicy noga, eftersom du där hittar information om hur din personliga information samlas in, lagras, skyddas och används.

5. Kommunikation

Genom att ingå detta Avtal samtycker du till att ta emot kommunikation och meddelanden i elektroniskt format i enlighet med vår policy för samtycke till elektronisk signering. Vi skickar ett bekräftelsemeddelande till dig varje gång du gör en transaktion via Tjänsterna.

Du kan när som helst kontrollera ditt tillgängliga saldo och se din transaktionshistorik genom att logga in på ditt Circle-konto.Du kan också välja att få en kopia av ditt transaktionsutdrag för föregående månad via e-post; vi debiterar dig inte för detta. Kontakta [email protected] om du vill ha mer information.

Det är tids- och kostnadskrävande att skriva ut och skicka meddelanden, information och kontoutdrag och därför vill vi hantera detta elektroniskt.

Detta Avtal är ursprungligen författat på engelska. Vi kommer även att kommunicera med dig på engelska i alla frågor som rör din användning av Tjänsterna. I de fall där vi tillhandahåller en översättning av den engelska versionen av Avtalet, godkänner du att översättningen endast tillhandahålls av praktiska skäl och att det är den engelska versionen av Avtalet som reglerar din användning av Tjänsterna. Avtalet kan läsas när som helst på Circles webbplats och vi tillhandahåller en kopia av Avtalet på begäran.

6. Säkerhet för användarinformation, ansvar för obehöriga eller felaktiga transaktioner

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för alla kontonamn, användarnamn, lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN-koder) och upplåsningskoder till mobila enheter ("Säkerhetsuppgifter") som du använder för åtkomst till Tjänsterna. Du är ansvarig för att hålla e-postadressen i profilen på ditt Circle-konto uppdaterad samt för att upprätthålla Säkerhetsuppgifternas sekretess. Du måste (i) omedelbart informera Circle om du förlorar enheten där du har Circle-appen installerad eller får kännedom om obehörig användning av Tjänsterna eller något annat brott mot säkerheten i samband med Tjänsterna på [email protected] samt (ii) aktivera alla relevanta säkerhetsfunktioner på den enhet som du använder för att komma åt Circle-appen och i själva Circle-appen, såsom tvåfaktorsautentisering, PIN-kod eller TouchID.

Om vi upptäcker eller misstänker att (i) någon av dina Säkerhetsuppgifter har utsatts för risk och/eller (ii) eventuell obehörig användning av Tjänsterna eller (iii) något annat brott mot säkerheten med avseende på Tjänsterna kommer vi, om lagen tillåter detta, vid arbetsdagens slut informera dig om detta via den e-postadress du har lämnat till oss. Om vi misstänker att din e-postadress har utsatts för en säkerhetsrisk, kommer vi att stänga av ditt Circle-konto i enlighet med Avsnitt 7. Vi häver avstängningen av Circle-kontot så snart som möjligt efter att orsaken till avstängningen har åtgärdats. Om du anmäler en obehörig transaktion till oss inom åtta (8) veckor från den obehöriga transaktionen, har du ett ansvar upp till 50 euro (35 £) för förluster som uppstått i samband med obehöriga transaktioner till följd av (i) användning av en borttappad eller stulen mobil enhet eller (ii) underlåtenhet att skydda säkerhetsfunktionerna för ditt Circle-konto och/eller din enhet från obehörig användning. Du har inget ansvar om överföringen skedde innan du eller vi blev medvetna om förlusten/stölden av enheten eller den obehöriga användningen av Circle-kontot.

Du ansvarar för all förlust i samband med obehöriga transaktioner där du har agerat bedrägligt, eller med avsikt eller till följd av grov oaktsamhet underlåtit att följa villkoren i Avtalet eller där du har underlåtit att informera oss om säkerhetsöverträdelser i enlighet med detta avsnitt.

Det är ditt ansvar att se till att du anger rätt mottagare för en överföring och ger oss rätt e-postadress (eller, när det gäller bitcoin-överföringar, mottagarens bitcoin-adress). Om informationen som du tillhandahåller är felaktig tar vi inget ansvar gentemot dig eller den avsedda mottagaren för underlåtenhet att överföra avsedda medel eller för förlust av medel. Om du blir medveten om felaktiga, misslyckade, defekta eller obehöriga transaktioner som görs via ditt Circle-konto måste du meddela oss omedelbart på [email protected]. Vi kommer att vidta åtgärder för att utreda och spåra den defekta eller obehöriga transaktionen (samt meddela dig om vad vi kommer fram till), och du kan ha rätt till återbetalning av transaktionen under förutsättning att du meddelar oss inom 13 månader från datumet för transaktionen i fråga.Vi kan avvisa din begäran om återbetalning om du underlåter att skydda dina Säkerhetsuppgifter eller om överföringen skedde innan du informerade oss om att din Säkerhetsinformation hade utsatts för en säkerhetsrisk eller att ditt Circle-kontot hade missbrukats.

Vi tar inget ansvar för skador eller avbrott som uppstått till följd av virus, spionprogram eller annan skadlig programvara, som kan påverka datorn eller annan utrustning, eller för nätfiske, kapning eller andra attacker. Vi rekommenderar regelbunden användning av tillförlitlig programvara för sökning efter och skydd mot virus och skadlig programvara. Om du ifrågasätter äktheten hos kommunikation som uppges komma från Circle bör du logga in på ditt konto via Circles webbplats (www.circle.com) eller mobilappar, inte genom att klicka på länkar i e-postmeddelanden.

Vi vidtar omfattande åtgärder för att skydda ditt konto, men vi kräver även att du gör detsamma. Det är viktigt att du inte bara skyddar ditt lösenord till Circle, utan även e-postadressen som är kopplad till ditt konto och alla enheter du använder för att komma åt kontot.

Om en betalning som du tar emot ogiltigförklaras vid ett senare tillfälle av någon anledning, är du ansvarig gentemot Circle för hela summan för den aktuella betalningen. Detta innebär att du kan vara ansvarig för hela detta belopp om avsändaren bestrider auktorisationen av transaktionen eller initierar en återdebitering hos sin bank eller kortutgivare. Om det fastställs att transaktionen var obehörig eller återdebiteringen godkänns av avsändarens bank eller kortutgivare, godkänner du återbetalning till Circle av det belopp Circle har rätt till genom att aktuellt belopp dras från saldot på ditt Circle-konto. I den händelse att saldot på ditt Circle-konto inte täcker hela summan, godkänner du att Circle återkallar alla uttag eller kräver att du vidtar andra åtgärder för att ersätta Circle. Om Circle inte kan få tillbaka hela det utestående beloppet kan Circle, i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger, vidta ytterligare, inklusive juridiska, åtgärder för att få tillbaka hela beloppet.

7. Inaktivering och avslutande av konto

Inaktivering/avslutande av konto från Circles sida

Vi kan efter eget och absolut gottfinnande, utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part, neka dig att öppna ett konto, inaktivera ditt konto eller din användning av en eller flera av Tjänsterna om vi har skäl att tro att: (i) en annan person försöker använda ditt Circle-konto utan ditt tillstånd; (ii) ditt konto har utsatts för en säkerhetsrisk; eller (iii) om vi tvingas därtill av juridiska skäl.

Detta avtal fortsätter att gälla tills du eller vi avslutar det. Vi kan avsluta detta Avtal (och avsluta ditt Circle-konto) när som helst genom att informera dig om detta minst två månader i förväg. Vi kan även avsluta detta Avtal och stänga ditt Circle-konto inom kortare tid om du bryter mot villkoren i detta Avtal (inklusive, men inte begränsat till, Avsnitt 16 och 17), om du använder Circle-kontot på ett bedrägligt eller olagligt sätt eller om vi måste göra det enligt lag.

Om du har ett innestående saldo på ditt Circle-konto som har inaktiverats eller avslutats kommer du att kunna ta ut dessa medel, såvida detta inte är förbjudet enligt lag eller ett domstolsbeslut eller i fall där vi har konstaterat att de aktuella medlen har erhållits på bedräglig väg. Circle har rätt att välja metod för utbetalning av dessa medel helt efter eget gottfinnande, efter att beslut om utbetalning av dessa medel har fattats. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du tillhandahåller ytterligare information för identifiering innan sådan utbetalning eller begäran om överföring behandlas, samt att fördröja eller förbjuda sådan utbetalning eller överföring, om vi tror att bedräglig eller olaglig verksamhet har bedrivits. Om du inte kan logga in på ditt konto måste du kontakta support för att få hjälp med att behandla utbetalningen.

Om du använder Circle till att begå brott eller på annat sätt använder ditt konto för att bryta mot detta Avtal, har vi rätt att avsluta kontot. Om ditt konto avslutas kan vi kräva att du genomgår ytterligare processer för identitetsverifiering och bedrägeribekämpning för att få tillgång till medel på det avslutade kontot.

Avsluta ditt konto

Du kan säga upp detta Avtal när som helst genom att avsluta ditt konto och sluta använda Tjänsterna. Vid uppsägning av detta Avtal och avslutande av ditt konto förblir du ansvarig för alla transaktioner som har gjorts medan kontot var aktivt. Du kan inte avsluta ditt konto för att undgå utredning. Du bör ta ut dina pengar inom en rimlig tid efter avslutandet. Du har rätt att ta ut medel under en period på 6 år från det datum ditt konto avslutades. Du kommer inte att debiteras någon avgift av Circle för uttag av medel eller för avslutande av ditt konto.

8. Tjänster, tredje part

Circle är i alla avseenden en oberoende leverantör och är inte ditt ombud eller din förvaltare. Circle har inte kontroll över, och är inte ansvarig för, produkter eller tjänster som köps eller säljs av tredje part via Tjänsterna. Circle garanterar inte användares eller andra parters identitet och kontrollerar inte heller att en köpare eller säljare har rätt att slutföra en transaktion eller kommer att slutföra en transaktion. Circle är inte ansvarig för eventuella förluster eller problem som kan uppstå till följd av sådana transaktioner med tredje part, inklusive, men inte begränsat till, lagenlighet, kvalitet, leverans eller tillfredsställelse med avseende på köpta produkter. Om du inte är nöjd med varor eller tjänster som köpts av eller sålts till en tredje part med hjälp av Tjänsterna, måste du hantera dessa frågor direkt med tredjepartssäljaren eller -köparen, enligt vad som är tillämpligt.

Om du använder Circle-kontot till att skicka pengar i utbyte mot en produkt eller tjänst, och det uppstår ett problem med produkten eller tjänsten, måste du lösa sådana tvister direkt med tredje part.

Från och med den 7 december 2016 erbjuder Circle inte längre möjligheten att: (i) köpa bitcoin från Circle genom att göra en insättning på ett bitcoin-denominerat Circle-konto eller (ii) sälja bitcoin genom att ta ut medel från ett bitcoin-denominerat Circle-konto.

Om du vill ha mer information om hur du avslutar tjänsterna för utbyte av bitcoin hänvisas du till hjälpcentret.

9. Mobila tjänster

När du använder Tjänsterna via en mobil enhet kan leverantören av dina trådlösa tjänster komma att ta ut standardavgifter, datakostnader och andra avgifter för detta. Din operatör kan dessutom förbjuda eller begränsa hämtning, installation och användning av vissa mobila applikationer, och alla Tjänster kanske inte fungerar med alla operatörer eller enheter. Genom att använda mobila Tjänster samtycker du till att vi kan kommunicera med dig via SMS, MMS, textmeddelanden, push-meddelanden och/eller andra elektroniska metoder via din mobila enhet samt att viss information om din användning av Tjänsterna kan skickas till oss. Om du byter eller inaktiverar ditt mobiltelefonnummer samtycker du till att omedelbart uppdatera din kontoinformation för att säkerställa att dina meddelanden inte skickas till en person som kan ha tagit över ditt gamla nummer.

Tvåfaktorsautentisering krävs för att upprätthålla säkerheten för ditt konto. Det innebär att du måste ha ett giltigt telefonnummer och uppdatera din kontoinformation om ditt telefonnummer ändras.

10. Avgifter

Circle tar inte ut någon avgift för insättningar från kort, bankkonton, lagring av medel, emottagning av betalningar eller utskick av betalningar med medel som har satts in på ditt Circle-konto eller uttag av pengar. Detta sammanfattas i tabellen nedan:

Avgifter

Information

Sätta in pengar på ditt Circle-konto

Kostnadsfritt

Ta emot pengar till ditt Circle-konto

Kostnadsfritt

Skicka pengar från ditt Circle-konto

Kostnadsfritt

Ta ut pengar från ditt Circle-konto

Kostnadsfritt

Räkna om pengar till en annan valuta/skicka eller begära pengar i en annan valuta

Marknadens mittkurs – inga Circle-avgifter tas ut

I den händelse att Circle tar ut avgifter i samband med en transaktion kommer dessa avgifter tydligt att visas för dig innan du slutför transaktionen. Du kan komma att debiteras avgifter direkt av din bank eller kortutgivare för transaktioner som görs i samband med Tjänsterna.

11. Valutaomräkning och -volatilitet

Allmänt

Värdet av valutor (i synnerhet bitcoin) kan när som helst öka eller minska snabbt, varför Circle inte kan garantera värdet av någon valuta. Du bekräftar att priset på eller värdet av en valuta kan variera och att den omräkningskurs som vi använder ("Omräkningskursen") för omräkning av en valuta till en annan kanske inte är samma Omräkningskurs som gäller vid en ny omräkning till den första valutan. Omräkningskursen för specifika insättningar, uttag, skickade eller mottagna betalningar visas när du inleder, men innan du slutför, en transaktion. Om du har rätt till en återbetalning eller annan betalning från Circle, tar Circle inte något ansvar för förluster som uppstår till följd av förändringar i den Omräkningskurs som kan ha skett sedan den ursprungliga transaktionen gjordes. Möjligheten att räkna om från en valuta till en annan regleras av tillämpliga lagar och förordningar samt av huruvida Circle gör den aktuella valutan tillgänglig.

För omräkning av fiatvalutor använder vi marknadens mittkurs vid relevant tidpunkt för relevanta valutor, utan avgifter.

Om du vill ha mer information om hur Circle fastställer kurser för valutaomräkning, se denna hjälpartikel.

Insättning, uttag och ändring av standardvaluta för kontot

När du växlar från en valuta till en annan (till exempel från euro till brittiska pund etc.) genom göra en insättning, ett uttag eller genom att ändra valutan för ditt konto, görs valutaomräkningen direkt av Circle. När du gör en insättning eller ett uttag som involverar valutaomräkning eller om du väljer att byta valuta för saldot på kontot får du alltid se omräkningskursen för transaktionen innan du slutför den. Om du ändrar standardvalutan för saldot på kontot och sedan beslutar dig för att ändra tillbaka till den ursprungliga standardvalutan är det möjligt att du inte får samma saldo som du hade från början på grund av variationer och skillnader i växelkurserna.

Om du till exempel har 100 brittiska pund på ditt Circle-konto och väljer att byta valuta till euro och sedan ändrar tillbaka till brittiska pund är det möjligt du i slutänden inte får exakt 100 brittiska pund på kontot på grund av variationer och skillnader i växelkursen.

Ta emot medel

Du tar alltid emot medel i den valuta som ditt kontosaldo är denominerat i, oavsett i vilken valuta avsändaren har denominerat transaktionen. Genom att välja standardvaluta (antingen vid registreringen eller vid en efterföljande ändring) väljer du att ta emot alla betalningar i den aktuella valutan och du samtycker till att Circle omvandlar alla inkommande medel till aktuell valuta för din räkning till den valutakurs som då är tillämplig för valutan i fråga. Vi ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå till följd av den omräkningskurs som gäller för en viss transaktion.

Vi skickar medel till dig i den valuta som du har valt som förvald valuta. Detta innebär följande: Om du har valt euro som standardvaluta spelar det ingen roll om du tar emot medel i brittiska pund, US dollar, bitcoin eller andra valutor. Vi gör alltid en omräkning så att medlen skickas till ditt konto i euro.

Skicka medel

När du gör en betalning till en annan Circle-användare kan du denominera betalningen i valfri valuta, antingen din förvalda valuta, mottagarens förvalda valuta eller en annan valuta som du föredrar. När du skickar en betalning i en valuta som skiljer sig från mottagarens förvalda valuta kommer vi, enligt vad som anges i avsnittet "Ta emot medel" ovan, att göra en valutaomräkning för mottagarens räkning till vederbörandes förvalda valuta innan pengarna skickas till mottagarens konto.

Om du gör en betalning till en person som ännu inte har något Circle-konto och du denominerar betalningen i en annan valuta än valutan för ditt konto (exempelvis en betalning i euro när du har ett konto i brittiska pund), görs valutaomräkningen vid bekräftelse av transaktionen som du har skickat. Om du sedan avbryter en sådan väntande transaktion innan mottagaren registrerar sig för Circle och tar emot medlen, görs en andra valutaomräkning när medlen återbetalas till dig, vilket innebär att du kan få mindre (eller mer) pengar tillbaka när du avbryter en väntande transaktion än vad som först debiterades i samband med den ursprungliga transaktionen.

Om mottagarens förvalda valuta skiljer sig från din egen är det alltid bäst att denominera betalningen i mottagarens valuta. I sällsynta fall kan transaktioner försenas på grund av misstankar om bedrägeri eller andra orsaker, och eftersom valutaomräkningen inte görs förrän medlen är klara för överföring till mottagarens konto, är denominering av en betalning i mottagarens valuta det bästa sättet att säkerställa att mottagaren får exakt det belopp som ursprungligen avsågs.

Om du till exempel har ett konto i euro eller brittiska pund och vill skicka medel till en Circle-användare med ett kontosaldo i US-dollar är det alltid bäst att denominera betalningen i US-dollar. På det sättet kan du se exakt hur mycket brittiska pund eller euro (enligt vad som är tillämpligt) som kommer att dras från ditt kontosaldo och hur många US-dollar som kommer att skickas till mottagaren.

12. Bitcoin

Avsnitt 12 gäller endast kontosaldon i bitcoin, inte fiatvaluta.

Du kan spara, skicka och ta emot belopp i bitcoin via ditt Circle Bitcoin-konto. Du kan endast ta emot belopp i bitcoin från andra användare eller tredje part om du har ett bitcoin-denominerat konto, annars räknas bitcoin-beloppet om till den fiatvaluta som du har valt. För att kunna föra över belopp i bitcoin till en annan Circle-användare måste du uppge användarens e-postadress, telefonnummer, eller välja användaren från dina Circle-kontakter. För att kunna föra över belopp i bitcoin till en tredje part som accepterar bitcoin (som inte är Circle-användare) måste du uppge vederbörandes bitcoin-adress. Observera att alla överföringar med bitcoin är oåterkalleliga och att du inte kan avbryta en bitcoin-överföring efter att du har bekräftat den.

Om belopp i bitcoin på ditt konto försvinner eller blir stulna till följd av ett direkt intrång i Circles digitala eller fysiska lagringsanläggningar, är dessa bitcoin-reserver försäkrade fullt ut, enligt villkoren i Circles försäkring hos Marsh Insurance. Om dina belopp i bitcoin försvinner eller blir stulna till följd av underlåtenhet från din sida att vidta korrekta säkerhetsåtgärder enligt Avsnitt 6, omfattas denna förlust inte av Circles försäkring. Ditt bitcoin-konto omfattas inte av någon statlig insättningsgaranti.

Om Circles säkerhetsåtgärder äventyras har vi ett skydd som omfattar upp till hela saldot på ditt bitcoin-konto. Om någon lyckas få åtkomst till ditt konto genom att få direkt tillgång till din telefon, dator eller liknande gäller inte vår försäkring.

Circle har inte skapat och administrerar eller kontrollerar inte heller bitcoin-nätverket. Circle tar inte ansvar för förseningar eller fel som uppstår till följd av problem med bitcoin-nätverket och Circles ansvar gentemot dig upphör när en bitcoin-transaktion skickas till bitcoin-nätverket. Men om en bitcoin-transaktion skickas till bitcoin-nätverket och dessa medel sedan returneras till bitcoin-adresser som Circle kontrollerar, kommer du att återbetalas de belopp i bitcoin som skickades genom en sådan transaktion.

13. Transaktionsgränser

Circle anger gränser för värde, hastighet och frekvens för transaktioner som du kan göra med hjälp av Tjänsterna. Circle förbehåller sig rätten att ändra de gränser för värde och hastighet som gäller för insättningar, uttag, omräkningar och lagring enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan ange enskilda eller sammanlagda transaktionsgränser vad gäller storlek på eller antal insättningar eller uttag som du gör under en angiven tidsperiod.

En "hastighetsgräns" avser transaktioners hastighet och frekvens. Om du gör 1 000 insättningar eller överföringar per dag kan vi behöva begränsa dig en aning. De värde-/transaktionsgränser som gäller för ditt Circle-konto finns angivna på sidan Inställningar i Circles mobilapp.

14. Rätten att ändra/ta bort funktioner eller upphäva/fördröja transaktioner

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, inaktivera eller avsluta alla aspekter av Tjänsterna, inklusive driftstider och tillgänglighet för alla funktioner, utan föregående meddelande och utan ansvar.

Vi kan neka att behandla insättningar, överföringar eller uttag utan föregående meddelande och kan när som helst begränsa eller inaktivera din användning av en eller flera Tjänster efter vårt gottfinnande. Inaktivering av din användning av Tjänsterna påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal. Vi kan, efter eget gottfinnande, försena insättningar, överföringar eller uttag om (i) i den utsträckning det är relevant, du inte har tillräckligt med pengar på ditt Circle-konto för att utföra åtgärden; (ii) transaktionen överstiger en transaktionsgräns (avsnitt 13); (iii) vi anser att transaktionen är misstänkt; (iv) transaktionen kan innebära bedrägeri eller oegentligheter; (v) det strider mot gällande lagar, eller (vi) det strider mot villkoren i detta Avtal. Där detta är tillåtet enligt lag kommer vi i slutet av arbetsdagen informera dig om att vi har stoppat en överföring och, om möjligt, ange orsakerna till detta och vad du kan göra för att korrigera eventuella fel som har resulterat i att överföringen har stoppats.

15. Otillräckliga medel

Negativa saldon är inte tillåtna. Tjänsterna och din användning av Tjänsterna innebär inte att du ges någon form av kredit.

Om ditt konto vid någon tidpunkt har ett negativt saldo (till följd av att en insättning återdebiteras, avvisas eller återkallas etc.) kan Circle komma att dra av det negativa saldot från de medel som du sedan får in på ditt Circle-konto, oavsett om detta är ett resultat av att du fyller på ditt eget konto eller tar emot medel från en annan användare. Om du har ytterligare Circle-konton har vi rätt att dra av det negativa saldot från eventuella medel på dessa konton (och sedan att stänga dessa ytterligare konton). Om Circle begär att du gör en insättning för att ersätta ett negativt saldo och du inte gör någon insättning, ger du Circle godkännande att göra en insättning motsvarande det negativa beloppet från ditt kopplade bankkonto eller -kort. Om du sätter in eller tar emot medel i en annan valuta än den valuta som kontot med det negativa saldot är denominerat i (till exempel om du har ett negativt saldo i brittiska pund och du får in euro på ditt konto) räknar Circle automatiskt om dessa medel enligt aktuell omräkningskurs i syfte att utjämna det negativa saldot

Om du till exempel har ett negativt saldo på 100 brittiska pund till följd av att en insättning på 100 brittiska pund har gjorts på ditt konto som spenderades via Circle och sedan återkallades av din bank, och du därefter får in euro på ditt konto, kommer dessa medel i euro räknas om till brittiska pund till Circles aktuella omräkningskurs i syfte att utjämna det negativa saldot på 100 brittiska pund.

Om Circle tvingas anlita en tredje part som hjälp för att driva in ett negativt saldo eller en återdebitering, kommer du att debiteras alla avgifter eller kostnader som Circle ådrar sig i samband med denna indrivning, inklusive, men inte begränsat till, indrivningsavgifter eller serviceavgifter som tredje part tar ut. Du samtycker härmed uttryckligen till att all kommunikation i samband med ett negativt konto görs via elektronisk post eller telefon. Denna kommunikation kan göras av Circle eller tredje parter som agerar för Circles räkning, inklusive, men inte begränsat till, tredje parts indrivningsombud. Observera att din kreditvärdighet kan påverkas negativt om Circle tvingas anlita sådana tredje parter i samband med indrivning av utestående saldon som du är skyldig Circle.

16. Begränsade aktiviteter

Du samtycker härmed till att inte göra något av följande i samband med din användning av Tjänsterna:

 • Bryta mot (eller bidra till att andra parter bryter mot) tillämpliga lagar, bestämmelser eller förordningar.
 • Medvetet försöka stjäla (eller bidra till stöld) från Circle eller andra Circle-användare.
 • Lämna falsk, felaktig eller vilseledande information.
 • Vidta åtgärder som stör, spärrar eller gör intrång i system, data eller information.
 • Delta i transaktioner som involverar intäkter från olaglig verksamhet.
 • Överföra eller ladda upp virus, maskar eller annan skadlig programvara.
 • Försöka få obehörig åtkomst till andra Circle-konton, Circles webbplats eller andra relaterade nätverk eller system.
 • Använda Tjänsterna för tredje parts räkning eller i övrigt agera som mellanhand mellan Circle och tredje part.
 • Samla in användarinformation från andra Circle-användare, inklusive och utan begränsning till, e-postadresser.
 • Förtala eller trakassera Circle eller andra Circle-användare eller kränka deras integritet eller immateriella rättigheter.
 • Ladda upp, visa eller överföra meddelanden, foton, videoklipp eller annat medieinnehåll som innehåller olagliga produkter, pornografiska, våldsamma, obscena eller upphovsrättsskyddade bilder eller material för användning som avatar, i samband med en betalning eller betalningsbegäran eller annat.

17. Förbjudna betalningar

Vi tillhandahåller inte Tjänster och stödjer inte transaktioner som involverar följande:

 • Begränsade personer eller personer och enheter som befinner sig i Begränsade territorier (enligt respektive terms definition i Avsnitt 30).
 • Alla former av vapen, inklusive, men inte begränsat till, skjutvapen, ammunition, knivar eller relaterade tillbehör.
 • Kontrollerade substanser, inklusive, men inte begränsat till, narkotika, receptbelagda läkemedel, steroider eller relaterade substanser eller tillbehör.
 • Spelverksamhet, inklusive, men inte begränsat till, vadslagning om sport, kasinospel, hästkapplöpning, hundkapplöpning, lotterier, hasardspel, utlottningar, skicklighetsspel som kan klassificeras som hasardspel (t.ex. poker) eller andra aktiviteter som underlättar något av ovanstående.

Vi är införstådda med att hasardspel kan vara lagligt i ditt jurisdiktionsområde, men tyvärr kan vi inte tillåta dig att använda Circle i samband med sådana aktiviteter.

 • Ekonomisk brottslighet, pengatvätt eller finansiering av terrorism.
 • Alla typer av ponzibedrägerier, pyramidspel eller nätverksförsäljning.
 • Varor eller tjänster som gör intrång i upphovsrätt, varumärken eller äganderätt enligt lagstiftningen i alla jurisdiktionsområden eller på annat sätt utgör varumärkesförfalskade varor.
 • Tjänster för skuldavräkning, refinansiering eller kreditreparation.
 • Domstolsbeordrade betalningar, strukturerade utbetalningar, skattebetalningar eller skatteutbetalningar.
 • Försäljning av postanvisningar eller kassacheckar, eller andra aktiviteter i samband med överföring av pengar.

Det går bra att använda Circle för att skicka mindre summor till en vän för en annan väns räkning, men om du regelbundet tar emot medel från andra som ska skickas för deras räkning, kan du bryta mot lagstiftning för överföring av pengar, vilket vi inte kan tillåta.

 • Lotteriavtal, avbetalningssystem eller annuiteter.
 • Förfalskade produkter, inklusive, men inte begränsat till, falska identiteter.
 • Köp av varor via Tor-nätverkets dolda tjänster eller "Darknet-marknader" eller andra tjänster eller webbplatser som fungerar som en marknadsplats för illegala varor (trots att även lagliga varor kan säljas på aktuell marknadsplats).
 • Pornografiskt innehåll.
 • Alla andra metoder som vi regelbundet meddelar dig är oacceptabla och som, till exempel, kan vara begränsade av våra och dina betalningspartner.

Om Circle får reda på att du gör sådana förbjudna betalningar kan Circle inaktivera eller avsluta ditt Circle-konto.

Om du vill ha mer information om förbjudna aktiviteter, läs den här supportartikeln: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Bitcoin-nätverket

Bitcoin är en decentraliserad valuta som drivs via programvaruprotokoll med öppen källkod som kan användas, ändras eller anpassas av alla, under förutsättning att vissa ändringar kräver ett visst mått av samförstånd mellan parterna som använder och understödjer bitcoin-nätverket. Till följd av bitcoins decentraliserade karaktär är det möjligt att det görs plötsliga, oväntade eller kontroversiella ändringar (s.k. gafflar) av bitcoin. Det är också möjligt att sådana gafflar resulterar i att flera bitcoin-versioner existerar parallellt. Genom att använda Circle godkänner du och samtycker till följande: (i) Circle äger inte och kontrollerar inte bitcoin-nätverket och tar inte ansvar för förluster som du kan drabbas av till följd av funktionen eller säkerheten hos bitcoin-nätverket, och (ii) Circle tar inte ansvar för gafflar eller ändringar i bitcoin-nätverket som kan leda till betydande och plötsliga ändringar av värdet och/eller användbarheten av bitcoin.

Kunder som har belopp i bitcoin på sitt Circle-konto bör vara medvetna om att en eller flera "bitcoin-gafflar" kan uppstå inom en mycket snar framtid. Den exakta tidpunkten, naturen, varaktigheten, resultatet och effekten av eventuella "bitcoin-gafflar" kan inte avgöras på förhand.  Det enda sättet att undvika potentiellt negativa effekter av sådana "gafflar" är att inte hantera belopp i bitcoin.

När det gäller potentiella "bitcoin-gafflar" bekräftar och samtycker du till att (i) Circle efter eget gottfinnande avgör vilken "gaffel" (eller vilka "gafflar") som kommer att stödjas ("Bitcoin som stöds") och att Circle inte har någon skyldighet att stödja andra "gafflar" eller versioner av bitcoin. Såvida inte Circle efter eget gottfinnande väljer att göra det, stödjer Circle inte och kommer inte att stödja några "gafflade" versioner av bitcoin eller andra digitala valutor, tokens, mynt eller "gafflade" protokoll (kallas gemensamt "Andra digitala valutor") oavsett om de har skapats till följd av en "gaffel" i bitcoin-nätverket, har skapats oberoende eller på annat sätt och oavsett om sådana Andra digitala valutor har något värde. Du bekräftar och samtycker till att du inte ska använda ditt Circle-konto till att spara, skicka, ta emot eller på annat sätt delta i transaktioner med Andra digitala valutor. I den händelse att du försöker att använda ditt Circle-konto för transaktioner med Andra digitala valutor har inte Circle någon skyldighet att vidta åtgärder för att hjälpa dig att få tillbaka sådan Annan digital valuta eller ersätta dig för förlust i samband med sådan Annan digital valuta. Det faktum att du innehar belopp i Bitcoin som stöds på ditt Circle-konto ger dig inte rätt till några ytterligare tokens eller värden som är relaterade till Andra digitala valutor som kan vara ett resultat av ditt innehav av Bitcoin som stöds, oavsett huruvida du skulle ha rätt till sådana ytterligare tokens eller värden om du hade innehaft sådan Bitcoin som stöds utanför Circle.

Observera att Circle i händelse av en "bitcoin-gaffel" kan tvingas avbryta all aktivitet relaterad till bitcoin (inklusive skicka, ta emot eller räkna om bitcoin till brittiska pund eller euro) under en längre tid, fram tills det att Circle efter eget gottfinnande har fastställt att funktionen kan återupptas ("Inaktivering av bitcoin"). Denna Inaktivering av bitcoin kommer sannolikt att inledas direkt vid en "bitcoin-gaffel" med liten eller ingen förvarning och under denna tid kommer du inte ha tillgång till de belopp i bitcoin som du har på ditt Circle-konto.

Om du för närvarande har belopp i bitcoin på ditt Circle-konto och vill undvika potentiella värdeförluster, oförmåga att komma åt dina medel på Circle eller andra negativa konsekvenser som kan uppstå till följd av en "bitcoin-gaffel" kan du (i) logga in på ditt Circle-konto, (ii) välja "Valuta" under Inställningar och (iii) räkna om saldot på Circle-kontot till brittiska pund eller euro (vilket i praktiken innebär att du säljer dina tillgångar i bitcoin till Circle till det pris som anges vid omräkningen). Observera att detta alternativ kanske inte längre finns tillgängligt när en "bitcoin-gaffel" väl har inträffat.

19. Skatter

Circle sparar din transaktionshistorik och du kan nå den via ditt Circle-konto för att hämta information inför obligatoriska deklarationer eller skattebetalningar, men det är ditt ansvar att avgöra vilka eventuella skatter som gäller för de betalningar du gör eller tar emot samt att inhämta, deklarera och betala rätt skatt till behörig skattemyndighet. Circle gör alla skatteavdrag som lagstiftningen kräver, men Circle ansvarar inte för att avgöra huruvida skatt ska dras på dina transaktioner eller för att samla in, rapportera eller betala skatter som ska betalas på transaktionerna.

20. Skadeersättning, friskrivning

Du samtycker till att gottgöra och hålla Circle, dess dotterbolag och tjänsteleverantörer samt Circles respektive tjänstemän, direktörer, agenter, joint venture-partner, anställda och representanter skadeslösa från anspråk eller krav (inklusive juristarvoden och förluster, böter, avgifter eller påföljder från någon tillsynsmyndighet) som uppstår till följd av att du bryter mot detta Avtal eller mot lagar och förordningar.

Begreppet ”förluster” i detta Avsnitt 20 syftar på alla nettokostnader som rimligen har uppstått för oss eller andra personer som nämns i detta Avsnitt som är ett resultat av de angelägenheter som anges i detta Avsnitt 20 och som kan vara relaterade till anspråk, krav, omständigheter, skuld, kostnad, utgift eller annan förpliktelse, inklusive rimliga juridiska kostnader (utan duplicering).

"Gottgöra" innebär att kompensera någon för skada eller förlust som vederbörande kan ha drabbats av. Om du bryter mot detta Avtal eller mot lagen och det leder till att Circle ådrar sig anspråk eller kostnader, samtycker du till att ersätta dessa.

Om du blir inblandad i en tvist med en eller flera användare eller tredje part, friskriver du Circle (samt dess dotterbolag, tjänsteleverantörer och respektive tjänstemän, direktörer, agenter, joint venture-partner, anställda och representanter) från alla anspråk, krav och skador (faktiska skador och följdskador) av alla slag som uppstår till följd av eller i samband med sådana tvister.

Om du har en tvist med någon annan än Circle friskriver du oss från ansvar i samband med den tvisten.

21. Begränsning av ansvar, ingen garanti

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT CIRCLE OCH VÅRA DOTTERBOLAG OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER SAMT DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, AGENTER, JOINT VENTURE-PARTNER, ANSTÄLLDA OCH REPRESENTANTER INTE TAR ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR I AVSKRÄCKANDE SYFTE ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VINST, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM CIRCLE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), OAVSETT OM DE ÄR BASERADE PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, TILL FÖLJD AV: (I) ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, (II) KOSTNADEN FÖR ANSKAFFNING AV VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ERSÄTTNING TILL FÖLJD AV PRODUKTER, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER INFÖRSKAFFATS ELLER MEDDELANDEN SOM TAGITS EMOT ELLER TRANSAKTIONER SOM HAR INGÅTTS GENOM ELLER VIA TJÄNSTERNA, (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER MODIFIERING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA ELLER (IV) NÅGON ANNAN OMSTÄNDIGHET I RELATION TILL TJÄNSTERNA.

Vi tar inte ansvar för "straffskador i avskräckande syfte" (s.k. punitive damages) eller andra indirekta förluster. Om vi begår ett fel som kostar dig 100 brittiska pund är vårt ansvar begränsat till dessa 100 brittiska pund.

I VISSA JURISDIKTIONSOMRÅDEN TILLÅTS INTE UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER, ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DET INNEBÄR ATT VISSA AV BEGRÄNSNINGARNA SOM ANGES OVAN EVENTUELLT INTE GÄLLER DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA ELLER DETTA AVTAL ÄR DIN ENDA MÖJLIGHET TILL GOTTGÖRELSE ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH AVSLUTA DITT KONTO.

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. CIRCLE, VÅRA DOTTERBOLAG OCH VÅRA RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, AGENTER, JOINT VENTURE-PARTNER, ANSTÄLLDA OCH REPRESENTANTER AVSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. CIRCLE LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ATT (I) TJÄNSTERNA UPPFYLLER DINA KRAV, (II) FUNGERAR UTAN AVBROTT, I RÄTT TID ELLER PÅ ETT SÄKERT OCH FELFRITT SÄTT ELLER ATT (III) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION OCH ANNAT MATERIAL SOM KÖPS ELLER INFÖRSKAFFAS AV DIG MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR.

Vi kan inte garantera att Circle alltid kommer att uppfylla dina krav. I takt med att vi växer kommer vi sannolikt att lägga till nya tjänster, ändra vissa funktioner och upphöra med gamla funktioner. Vi hoppas att du alltid ska vara nöjd med Circle, men kan inte ge dig en kontraktsmässig garanti för detta.

Circle kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att begäran om elektronisk debitering och kreditering som involverar bankkonton och -kort behandlas i tid, men Circle gör inga utfästelser och lämnar inga garantier avseende den tid som behövs för att slutföra bearbetningen eftersom Tjänsterna är beroende av många faktorer som ligger utanför vår kontroll, till exempel förseningar i banksystemet. I vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att friskriva sig från underförstådda garantier, vilket innebär att föregående friskrivning kanske inte gäller dig. Detta stycke ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra juridiska rättigheter som kan variera mellan olika jurisdiktionsområden.

22. Force Majeure

Circle tar inte ansvar för eventuella tillkortakommanden eller förseningar som uppstår på grund av onormala eller oförutsägbara omständigheter utanför vår rimliga kontroll, vars konsekvenser skulle ha varit oundvikliga trots alla ansträngningar att förhindra dem, inklusive men inte begränsat till statliga åtgärder, terrorism, jordbävning , eld, översvämning eller annan force majeure, arbetsförhållanden, förseningar eller tillkortakommanden orsakade av problem med andra system eller nätverk, tekniska fel eller databehandlingsfel eller fall där vi är bundna av andra juridiska skyldigheter.

Med det här avsnittet kan våra jurister visa att inte alla juridiska termer kommer från latin. Vissa kommer från franskan.

23. Ändringar

Vi kommer från tid till annan att behöva ändra villkoren i detta Användaravtal. Vi kan förutse några av anledningarna till varför det är rimligt för oss att göra detta, och vi har angivit dem nedan. Vi kan emellertid i framtiden komma att göra ändringar av andra anledningar.

Vi kan ändra detta Avtal av någon av nedanstående anledningar. Alla ändringar är en rimlig och proportionerlig respons på en förändring som påverkar oss eller som vi har rimliga orsaker att tro kommer påverka oss:

 • Ändrade krav i lagstiftning eller föreskrifter. Vi kan till exempel vara tvungna att ändra våra krav för hur du skyddar ditt Circle-konto i syfte att säkra överensstämmelse med nya och högre standarder som krävs enligt lagstiftningen.
 • Ändringen gynnar dig, till exempel när vi lanserar nya produkter eller tjänster, eller förbättrar befintliga produkter och tjänster.
 • Vi behöver återspegla en förändring av våra kostnader för att driva ditt Circle-konto eller erbjuda dig relaterade tjänster, till exempel genom att införa nya konto- eller transaktionsavgifter.
 • Respons på potentiella säkerhetsrisker för ditt Circle-konto, till exempel ändring av de säkerhetsåtgärder som du måste följa vid inloggning på ditt konto eller när du gör överföringar.
 • Vi behöver hantera andra förändringar som påverkar oss, om det är rättvist att överföra effekterna av förändringen till dig, till exempel för att återspegla utvecklingen inom digitala betalningar.

Vi kan göra ändringar av andra anledningar som vi inte kan förutse, till exempel för att svara på förändringar hos våra konkurrenter som påverkar hur vi vill leverera våra tjänster till dig. Vi kan när som helst ändra en eller flera delar av detta Avtal. Vi kommer att ge två månaders förvarning via e-post eller en avisering i Circles mobilapp och kommer att tillhandahålla den reviderade versionen av Avtalet med det datum då ändringarna träder i kraft. Om du inte samtycker till en ändring är din enda tillgängliga åtgärd att sluta använda Tjänsterna och avsluta ditt konto. Om du inte slutar använda Tjänsterna och avslutar ditt konto och fortsätter använda Tjänsterna betraktas det som att du har godkänt ändringarna. Du samtycker till att vi inte tar något ansvar gentemot dig eller tredje part till följd av eventuella förluster som har uppstått till följd av en modifiering eller ändring av detta Avtal.

Ändringar i växelkurser träder i kraft omedelbart och utan förvarning, och du har inte rätt att invända mot sådana förändringar när de uppstår till följd av förändringar i marknadens mittkurs som vi använder eller förändringar som är mer fördelaktiga för dig.

Du kan alltid se när detta Avtal ändrades senast genom att titta på datumet för senaste uppdatering längst upp i Avtalet.

24. Överlåtelse

Du har inte rätt att överlåta eller överföra detta Avtal eller några rättigheter eller skyldigheter du har enligt detta Avtal utan att först ha fått vårt skriftliga medgivande eller på annat sätt och sådana försök till överlåtelse kommer att ogiltigförklaras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst fritt överlåta eller överföra detta Avtal och rättigheterna och skyldigheterna i detta Avtal till tredje part utan förvarning eller samtycke. Om du motsätter dig sådan överföring eller överlåtelse kan du sluta använda våra Tjänster och säga upp detta Avtal genom att kontakta supporten och be oss att avsluta ditt konto.

25. Överlevnad

När ditt konto avslutas eller detta Avtal sägs upp av någon anledning kvarstår parternas alla rättigheter och skyldigheter som per definition fortsätter att gälla.

26. Tillämpning på tredje part

Om du uttryckligen ger en tredje part tillåtelse att ansluta till ditt konto, antingen genom den tredje partens produkt eller via Circle, samtycker du till att detta medgivande till tredje part att vidta specifika åtgärder för din räkning inte undantar dig från de skyldigheter du har enligt detta Avtal. Du bekräftar och samtycker vidare till att du inte kommer att hålla Circle ansvarig för, och att du friskriver Circle från, allt ansvar som uppstår till följd av denna tredje parts åtgärder eller tredje parts underlåtenhet att vidta åtgärder i samband med den behörighet som du medger.

27. Webbplats, tredjepartsinnehåll

Circle strävar efter att tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information och innehåll på Circles webbplats, men informationen kanske inte alltid är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Circle uppdaterar informationen på sin webbplats enligt vad som krävs för att förse dig med den senaste informationen, men du bör alltid göra en oberoende kontroll av denna information. Circles webbplats kan också innehålla länkar till tredje parts webbplatser, program, evenemang eller annat material ("Tredjepartsinnehåll"). Denna information tillhandahålls för din bekvämlighet, och länkar eller hänvisningar till Tredjepartsinnehåll innebär inte att Circle ställer sig bakom vissa produkter och tjänster. Circle tar inget ansvar för eventuella förluster som uppstår till följd av åtgärder som vidtas med utgångspunkt i den information som finns på Circles webbplats eller i Tredjepartsinnehåll.

Vi kan ibland komma att publicera användbara länkar eller artiklar på vår webbplats, men du bör själv granska dessa källor.

28. Begränsad licens, immateriella rättigheter

Enligt villkoren i detta Avtal ger vi dig en begränsad licens, som inte är exklusiv, inte kan licenseras vidare och inte kan överföras, för åtkomst till och användning av Tjänsterna. Licensen gäller enbart för de ändamål som Circle har godkänt. All annan användning av Tjänsterna är uttryckligen förbjuden. Circle och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter till Tjänsterna och du godkänner att detta Avtal inte ger dig några rättigheter till eller licenser för Tjänsterna, med undantag av den begränsade licens som anges ovan. Förutom enligt vad som uttryckligen har godkänts av Circle, samtycker du till att inte modifiera, bakåtkompilera, kopiera, inrama, samla in, hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda arbeten med utgångspunkt i Tjänsterna, varken helt eller delvis. Om du bryter mot någon del av detta Avtal kan din rätt att komma åt och använda Tjänsterna upphävas enligt detta Avtal. "Circle.com", "Circle" och alla logotyper som är relaterade till Tjänsterna är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Circle eller dess licensgivare. Du får inte kopiera, imitera eller använda dem utan att först ha inhämtat skriftligt medgivande från Circle. Alla rättigheter och all äganderätt till och allt intresse i Circles webbplats, allt innehåll på den, Tjänsterna samt all teknik och allt innehåll som skapats eller härletts från något av ovanstående är Circles och dess licensgivares exklusiva egendom.

Vi ger dig åtkomst så att du kan använda alla våra produkter och tjänster, men äger fortfarande de immateriella rättigheter som är kopplade till dessa produkter och tjänster.

29. Övergiven egendom

Om det finns medel på ditt konto hos Circle och Circle inte kan kontakta dig och inte har registrerat någon användning av Tjänsterna från din sida på flera år, kan tillämplig lagstiftning kräva att Circle anmäler dessa medel som övergiven egendom i tillämpligt jurisdiktionsområde. Om detta inträffar kommer Circle att försöka nå dig på den adress som finns i våra register, men om Circle inte lyckas med detta kan det bli nödvändigt att vidarebefordra dessa medel till tillämplig jurisdiktion som övergiven egendom. Circle förbehåller sig rätten att dra av en vilandeavgift eller andra administrativa avgifter från dessa övergivna medel, enligt vad tillämplig lagstiftning medger.

Om du inte har loggat in på ditt Circle-konto på ett antal år och vi inte kan komma i kontakt med dig, kan vi enligt lag vara tvungna att betrakta ditt konto som övergivet och kan då behöva föra över ditt kontosaldo till en instans som fastställs enligt lag.

30. Efterlevnad av regler

Tjänsterna lyder under regler från organisationer för exportkontroll, och genom att använda Tjänsterna anger du att dina åtgärder inte strider mot dessa exportrestriktioner. Utan begränsningar av föregående får du inte använda Tjänsterna om (i) du är bosatt i, invånare i eller representant för Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som Storbritannien lägger varuembargon på eller ålägger liknande sanktioner ("Begränsade territorier") eller om (ii) du har för avsikt att skicka belopp i bitcoin eller på annat sätt ingå i transaktioner med Begränsade territorier.

31. Klagomål

Om du har klagomål på Tjänsten följer du vår klagomålsprocedur här.

32. Gällande lag, jurisdiktion

Villkoren i detta Användaravtal tolkas enligt lagstiftningen i England och Wales. Detta innebär att Avtalet och eventuella tvister eller anspråk som uppstår utifrån eller i samband med det ska regleras av lagstiftningen i England och Wales. I egenskap av konsument samtycker du till att domstolarna i den tillåtna regionen där du är bosatt har en icke-exklusiv jurisdiktion.

Detta innebär till exempel att du, om du är bosatt i Irland, kan ta in intäkter till Irland.

33. Hela avtalet, tredje parts rättigheter

Om Circle underlåter att utöva eller genomdriva sina rättigheter eller någon bestämmelse i detta Avtal innebär detta inte ett avstående från aktuell rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i detta Avtal förklaras omöjlig att genomdriva eller ogiltig av en domstol eller behörig jurisdiktion, ska denna bestämmelse begränsas eller uteslutas i den minsta utsträckning som krävs för att Avtalet i övrigt ska förbli fullt giltigt och möjligt att genomdriva parterna emellan.

Rubriken och den förklarande texten är endast avsedda som referens och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver inte omfattningen av aktuellt avsnitt på något sätt. Detta Avtal, inklusive Circles policyer som styr Tjänsterna som nämns i detta dokument, Integritetspolicyn, Cookiepolicyn och Samtycket till elektronisk signering, utgör hela avtalet mellan dig och Circle med avseende på användningen av Tjänsterna.

Detta Avtal är inte avsett för att skapa, och ska inte tolkas som att det skapar, rättigheter eller rättsmedel för andra parter än för dig och Circle och andra Circle-dotterbolag som var och en ska vara en berättigad tredje part av detta Avtal, och inga andra personer ska hävda några rättigheter som berättigad tredje part enligt detta Avtal.

Detta Avtal är tillsammans med Integritetspolicyn, Cookiepolicyn och Samtycket till elektronisk signering de enda dokument som reglerar din relation med Circle. Om en domstol i framtiden kommer fram till att någon bestämmelse i detta Avtal är omöjlig att genomdriva ska resten av Avtalet förbli giltigt.

34. Landsspecifika bestämmelser och meddelanden (senaste uppdatering: 1 november 2017)

I det här avsnittet finns landsspecifika bestämmelser och meddelanden som endast gäller kunderna i det specifika land som finns angivet nedan. Observera att detta Avsnitt 33 kan komma att uppdateras med ytterligare landsspecifika bestämmelser och meddelanden i takt med att det kan bli nödvändigt när Circle tillhandahåller sin produkt och sina tjänster i fler länder. Datumen för dessa uppdateringar kommer att återges i rubriken till detta Avsnitt 34, men det är inte säkert att de återges i datumet i början av detta Användaravtal.

 • Italien: Klicka här om du vill läsa det italienska faktabladet.

Frågor? Funderingar? Förslag?

Kontakta oss på [email protected] om du vill rapportera överträdelser av detta Användaravtal eller ställa frågor om Användaravtalet eller Tjänsterna.

Sammanfattning av ändringar (1 november 2017)

 • Autentisering − Du kan ombes att vidta ytterligare åtgärder för att verifiera din identitet och autentisera en begäran om överföring.
 • Kommunikation − Du kan välja att ta emot transaktionsutdrag.  
 • Säkerhet − Vi har förtydligat villkoren som berör säkerhetsbestämmelser och -aviseringar i situationer där vi tror att ditt konto har utsatts för en säkerhetsrisk. Vi har även preciserat omständigheterna under vilka Circle kan hållas ansvarigt för obehöriga transaktioner.
 • Avstängning och avslutande av konto − Vi har förtydligat bestämmelserna för när ditt konto kan stängas av eller avslutas av Circle.
 • Fördröjning av transaktioner − Vi har inkluderat mer information om när transaktioner kan fördröjas.
 • Ändringar − Vi har uppdaterat våra villkor i syfte att ge exempel på när vi kan behöva göra ändringar i användaravtalet, och kommer att informera dig om sådana ändringar. Revidering av avsnitt 31 i syfte att inkludera referens till klagomålsproceduren.