EEA User Agreement

Umowa użytkownika EOG

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2017 r.

Niniejsza Umowa z użytkownikiem dotyczy użytkowników Circle w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Tłumaczenia niniejszej Umowy użytkownika są dostępne za pośrednictwem rozwijanego menu w górnej części tej strony.

W przypadku założenia konta Circle 1 listopada 2017 r. lub w późniejszym terminie niniejsza Umowa z użytkownikiem wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku założenia konta Circle przed 1 listopada 2017 r. niniejsza Umowa z użytkownikiem zacznie obowiązywać 1 listopada 2017 r. Umowę użytkownika obowiązującą przed tym terminem można znaleźć tutaj. Niezależnie od powyższych postanowień warunki i postanowienia dotyczące środków w walucie bitcoin zawarte w polu poniżej obowiązują wszystkich klientów ze skutkiem natychmiastowym.

Niniejsza Umowa użytkownika („Umowa”) to kontrakt między użytkownikiem a Circle UK Trading Limited („Circle”, „nas”, „nasze” lub „my”) regulująca korzystanie z produktów i usług Circle („Usługi”). Przed założeniem konta Circle lub rozpoczęciem korzystania z którejkolwiek Usługi należy przeczytać i zaakceptować wszystkie postanowienia i warunki zawarte w niniejszej Umowie, a także zasady ochrony prywatności, zasady dotyczące plików cookie oraz zasady dotyczące zgody na elektroniczne podpisywanie dokumentów. Użytkownik przyjmuje te postanowienia i zasady do wiadomości i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik potwierdza, że rozumie jej postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Punkt 23 niniejszej Umowy zawiera postanowienia dotyczące zmian niniejszej Umowy. Tekst w polach tekstowych niniejszej Umowy ma na celu pomoc użytkownikowi w jej zrozumieniu, jednak nie jest częścią Umowy. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej Umowy w całości użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości lub pytania z nią związane, zachęcamy do kontaktu z działem obsługi klienta.

Kopię niniejszej Umowy należy wydrukować lub zapisać i zachować.

Warunki, które uległy zmianie w wyniku najnowszej aktualizacji niniejszej Umowy z użytkownikiem, znajdują się w ramce informacyjnej na końcu niniejszej umowy.

Circle UK Trading Limited z siedzibą pod adresem White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF ma upoważnienie Urzędu Postępowania Finansowego (https://register.fca.org.uk) zgodne z rozporządzeniem dotyczącym pieniędzy elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniądza elektronicznego, nr rej. 900480. Circle ma upoważnienie do oferowania Usług we wszystkich 31 krajach EOG zgodnie z danymi dotyczącymi usług międzynarodowych dostępnymi w rejestrze Urzędu Postępowania Finansowego. Spółka Circle jest również zarejestrowana w brytyjskim Biurze ds. Danych Osobowych (https://ico.org.uk/), nr rej. ZA176325.

1. Kryteria uprawniające

Aby przystąpić do niniejszej Umowy, użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat i stale przebywać w kraju EOG. Aby powiązać konto lub kartę bankową z kontem Circle, użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat. Nie można powiązać firmowego konta lub karty bankowej z usługą Circle. Usługa Circle nie obsługuje obecnie kont biznesowych i handlowych (nawet w przypadku powiązania konta osobistego lub karty bankowej). Korzystanie z niektórych usług może obejmować wymóg kwalifikowalności weryfikowanej przed udostępnieniem tych usług użytkownikowi. Należy pamiętać, że usługa Circle może nie obsługiwać wszystkich typów kart (kart debetowych, kart kredytowych, kart obciążeniowych, kart przedpłaconych itd.) we wszystkich krajach, w których jest dostępna. Więcej informacji na temat typów kart obsługiwanych obecnie w danym kraju można znaleźć w tym artykule Centrum Pomocy.

Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat i chciałby powiązać konto lub kartę bankową z usługą, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta. Należy pamiętać, że możemy nie oferować wszystkich lub niektórych Usług określonym osobom lub krajom, jeżeli robiąc to, nie moglibyśmy na przykład przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących naszych usług.

Wszystkie konta utworzone po 7 grudnia 2016 r. są denominowane w euro lub funtach brytyjskich . Nie można już otwierać kont denominowanych w walucie bitcoin.

Jeśli użytkownik jest obecnie posiadaczem konta Circle denominowanego w walucie bitcoin i przekształci swoje konto w konto Circle denominowane w euro lub funtach brytyjskich, nie będzie mieć możliwości zmiany tego konta z powrotem na konto Circle denominowane w walucie bitcoin.

Jeśli użytkownik nie jest konsumentem, potwierdza on, że ma prawo do składania oświadczeń woli w imieniu dowolnego klubu, stowarzyszenia lub podmiotu, w którego imieniu korzysta z Usług Circle, oraz że wymienione wyżej podmioty akceptują niniejsze postanowienia.

2. Usługi

Należące do użytkownika konto Circle umożliwia mu przechowywanie, wysyłanie i odbiór pieniędzy/płatności elektronicznych za pomocą aplikacji Circle na urządzenia przenośne lub za pośrednictwem witryny internetowej Circle dla komputerów. Użytkownik może: (i) wysyłać i odbierać pieniądze do/od innych użytkowników Circle w swoim lub innym kraju (o ile Usługi są w tym kraju dostępne); (ii) wysyłać i odbierać pieniądze do/od osób niebędących użytkownikami usługi Circle (lecz osoba ta będzie musiała utworzyć konto Circle, aby odebrać wysłane do niej pieniądze lub aby wysłać pieniądze) oraz (iii) wysyłać i odbierać środki w walucie bitcoin. Funkcja obsługi waluty bitcoin została opisana osobno w niniejszej Umowie w punkcie 12.

Pieniądze elektroniczne użytkownika przechowywane na koncie Circle są emitowane zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą pieniędzy elektronicznych (dyrektywa 2009/110/WE z 16 września 2009 r.) oraz brytyjskim rozporządzeniem dotyczącym pieniędzy elektronicznych z 2011 r. Pieniądze elektroniczne przechowywane na koncie użytkownika (i) nie ulegają przedawnieniu (z wyjątkiem zamknięcia konta; więcej informacji w punkcie 7) i (ii) nie generują przychodów odsetkowych.

Metoda doładowania konta

Aby wykonać przelew środków do innej osoby, należy uzupełnić saldo konta Circle za pomocą konta bankowego lub karty. Pierwsze powiązane konto bankowe lub karta muszą być wydane przez instytucję bankową w kraju EOG. Wszelkie instrumenty płatnicze używane przez użytkownika (np. karta lub konto bankowe) muszą być wystawione na nazwisko użytkownika. Środki pieniężne wpłacone z karty pojawią się na koncie i będą natychmiast dostępne dla użytkownika. Chcąc wykonać przelew środków pieniężnych i nie mając doładowanego wcześniej konta Circle, użytkownik może wykonać przelew środków za pomocą karty. Wybierając tę opcję, użytkownik za jednym razem uzupełni saldo i wyśle płatność do odbiorcy (w tym przypadku doładowanie nie będzie pokazane na koncie, jednak użytkownik zobaczy potwierdzenie przelewu). Przez powiązanie konta bankowego lub karty z kontem Circle użytkownik upoważnia Circle do komunikacji z bankiem lub podmiotem wydającym kartę w celu udostępnienia lub otrzymania wszelkich informacji wymaganych przez spółkę Circle, bank użytkownika lub podmiot wydający kartę w związku ze świadczeniem użytkownikowi Usług. Udzielając tych informacji, bank użytkownika nie rekomenduje Circle ani nie ponosi odpowiedzialności żadnego rodzaju z tytułu Usług.

Wysyłka środków pieniężnych

Aby dokonać płatności na konto innej osoby, należy wprowadzić jej adres e-mail lub numer telefonu, chyba że płatność na rzecz tej osoby została już wykonana za pośrednictwem konta Circle, w którym to przypadku daną osobę można wybrać z listy kontaktów Circle. Należy wprowadzić kwotę oraz (w odpowiednich przypadkach) walutę przelewu. Użytkownik otrzyma od nas podsumowanie żądania przelewu oraz zostanie poproszony o jego zatwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” w aplikacji lub witrynie internetowej Circle. W niektórych przypadkach możemy poprosić o wykonanie dodatkowych czynności w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i/lub żądania przelewu.

Po zatwierdzeniu przelewu na rzecz innego użytkownika Circle środki pieniężne zostają wysłane na konto Circle odbiorcy w ciągu kilku sekund, a odbiorca może je swobodnie wydawać lub wypłacać. Oznacza to, że po zatwierdzeniu transakcji nie można jej cofnąć ani anulować.

Odbiorca niebędący użytkownikiem Circle otrzyma od Circle e-mailem, SMS-em lub w innej formie zawiadomienie o przelewie środków pieniężnych. Aby wypłacić środki pieniężne, odbiorca musi założyć konto Circle. Do tego czasu nie ma żadnego związku między nami i odbiorcą, a pieniądze nadal należą do użytkownika. Kwota przelewu będzie wyświetlana jako kwota potrącona z salda w chwili potwierdzenia przelewu. Użytkownik może jednak anulować przelew w dowolnym momencie, dopóki odbiorca nie odbierze środków pieniężnych, a my natychmiast zaktualizujemy saldo użytkownika, aby środki pieniężne widniały na nim jako zwrócone. Użytkownik może sprawdzić, czy odbiorca otrzymał środki pieniężne, przeglądając swoją historię transakcji.

Odbiór środków pieniężnych

Gdy inny użytkownik Circle przesyła środki pieniężne do użytkownika, środki te natychmiast uwzględniane są w saldzie konta.

Użytkownik może zażądać płatności od innej osoby niebędącej użytkownikiem platformy Circle, podając nam adres e-mail lub numer telefonu tej osoby. Należy wprowadzić kwotę oraz (w odpowiednich przypadkach) walutę żądanej płatności. Odbiorca otrzyma od nas e-mailem, SMS-em lub w innej formie zawiadomienie o żądaniu płatności. Aby wysłać środki, odbiorca musi założyć konto Circle. Kwota żądanej płatności zostanie uwzględniona w saldzie konta użytkownika dopiero gdy nadawca założy konto Circle i zatwierdzi przelew. Użytkownik może w dowolnej chwili anulować żądanie płatności zanim nadawca wyśle środki. Użytkownik może sprawdzić, czy nadawca wysłał środki, przeglądając swoją historię transakcji.

Wypłata środków pieniężnych

Chcąc wypłacić środki pieniężne z konta Circle, użytkownik musi określić kwotę, która ma zostać zwrócona, oraz wybrać metodę płatności. Zazwyczaj zwracamy środki pieniężne na kartę powiązaną z kontem Circle użytkownika, jednak użytkownik może zażądać zwrotu środków na inną kartę lub konto bankowe. W takim przypadku użytkownik musi podać nam dane innej karty lub konta bankowego. W przypadku gdy użytkownik doda inną kartę lub konto bankowe w celu wypłacenia środków pieniężnych, możemy przeprowadzić dodatkową weryfikację, aby upewnić się, że karta lub konto bankowe jest własnością użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wypłaty środków pieniężnych określoną metodą w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że karta lub konto bankowe nie jest własnością użytkownika. Po zatwierdzeniu wypłacanej kwoty oraz metody płatności użytkownik nie będzie mógł anulować ani cofnąć polecenia wypłaty. Wypłacona kwota zostanie niezwłocznie potrącona z salda konta.

Terminy wypłat środków pieniężnych

Jeżeli otrzymamy żądanie wypłaty środków pieniężnych w danym dniu roboczym, wyślemy wypłacane środki na wybraną kartę lub konto bankowe jeszcze tego samego dnia. W innych przypadkach wyślemy wypłacane środki pieniężne następnego dnia roboczego. W niniejszym punkcie „dzień roboczy” oznacza dzień, w którym banki w Anglii są otwarte od godziny 9.00 do 17.00 i prowadzą normalną działalność bankową.

Należy pamiętać, że środki finansowe na koncie Circle nie są depozytem, a użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie w ramach brytyjskiego systemu odszkodowań za usługi finansowe (rządowego programu ubezpieczeń depozytów) w przypadku jakichkolwiek strat finansowych związanych z tymi środkami.

3. Proces rejestracji i weryfikacja tożsamości

Użytkownik może zarejestrować tylko jedno (1) konto Circle. W przypadku utworzenia dodatkowych kont zastrzegamy sobie prawo do ich niezwłocznego zamknięcia oraz przeniesienia środków pieniężnych na tych kontach na inne konto Circle lub ich zwrotu do miejsca pochodzenia.

Podczas rejestracji konta Circle użytkownik musi podać aktualne, pełne i rzetelne informacje we wszystkich obowiązkowych polach na stronie rejestracji. W przypadku zmiany którychkolwiek z powyższych danych obowiązkiem użytkownika jest ich jak najszybsza aktualizacja. Warunkiem dalszego korzystania z Usług może być podanie przez użytkownika dodatkowych informacji. Jeśli użytkownik wyraża chęć powiązania karty z kontem, upoważnia on Circle, bezpośrednio lub przez osoby trzecie, do podjęcia wszelkich czynności mających na celu potwierdzenie jego tożsamości, w tym potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem usług elektronicznych. Może to wymagać podania przez użytkownika dodatkowych informacji, takich jak data urodzenia, adres e-mail, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej oraz numer konta w banku lub karty w celu potwierdzenia tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania informacji podanych podczas rejestracji konta po jego zamknięciu w celach biznesowych i zapewnienia zgodności z przepisami.

Aby zapobiegać oszustwom oraz przestrzegać przepisów europejskich i brytyjskich, w przypadku gdy użytkownik chce powiązać konto bankowe lub kartę z usługą w celu przesyłania środków pieniężnych na konto Circle, musimy potwierdzić tożsamość użytkownika.

4. Prywatność

Jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych użytkownika oraz informowania o sposobie wykorzystania jego danych osobowych. Należy dokładnie przeczytać nasze zasady ochrony prywatności oraz zasady dotyczące plików cookie, ponieważ opisano w nich szczegółowo zasady gromadzenia, przechowywania, ochrony i wykorzystania danych osobowych użytkowników.

5. Komunikacja

Przystępując do niniejszej Umowy, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej oraz powiadomień zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zgody na elektroniczne podpisywanie dokumentów. Użytkownik otrzyma od nas potwierdzenie za każdym razem, gdy zrealizuje transakcję przy użyciu Usług.

Użytkownik będzie mógł sprawdzić dostępne saldo konta oraz przeglądać swoją historię transakcji w dowolnym momencie po zalogowaniu się do konta Circle. Użytkownik może również zdecydować, czy chce bezpłatnie otrzymywać kopie wyciągów transakcji z poprzedniego miesiąca drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem [email protected].

Drukowanie i wysyłanie korespondencji, informacji prawnych oraz wyciągów z konta jest czasochłonne i kosztowne, dlatego wolimy kontaktować się drogą elektroniczną.

Niniejsza Umowa została sporządzona i dostarczona użytkownikowi w języku angielskim. We wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z naszych Usług będziemy komunikować się również w języku angielskim. W przypadkach, w których dostępne jest tłumaczenie angielskojęzycznej wersji niniejszej umowy, użytkownik potwierdza, że jest ono dostępne wyłącznie jako udogodnienie, a angielskojęzyczna wersja niniejszej umowy dotyczącej korzystania z Usług jest decydująca. Niniejsza Umowa jest zawsze dostępna w witrynie internetowej Circle, a użytkownik może w dowolnym momencie zażądać jej egzemplarza.

6. Bezpieczeństwo danych użytkownika oraz odpowiedzialność z tytułu transakcji nieautoryzowanych lub nieprawidłowych

Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie poufności oraz bezpieczeństwa wszystkich nazw kont, loginów, haseł, numerów PIN oraz kodów do odblokowania urządzeń przenośnych („Dane dotyczące bezpieczeństwa”), których używa w celu uzyskania dostępu do Usług. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji adresu e-mail przypisanego do profilu konta Circle oraz zapewnienia poufności swoich danych dotyczących bezpieczeństwa. Użytkownik jest zobowiązany do (i) niezwłocznego zawiadomienia firmy Circle o utracie urządzenia, w którym zainstalowana jest aplikacja Circle, o nieuprawnionym wykorzystaniu Usług oraz o każdym innym przypadku naruszenia bezpieczeństwa związanego z Usługami przez wysłanie zawiadomienia pod adres [email protected] oraz (ii) włączenie wszystkich odpowiednich zabezpieczeń w urządzeniu używanym do obsługi aplikacji Circle oraz w samej aplikacji Circle, np. uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz kodu PIN lub skanera odcisków palców (TouchID).

W przypadku stwierdzonego lub domniemanego (i) naruszenia danych użytkownika dotyczących bezpieczeństwa i/lub (ii) korzystania z Usług bez upoważnienia lub (iii) naruszenia bezpieczeństwa związanego z Usługami w jakikolwiek inny sposób wyślemy odpowiednie powiadomienie do użytkownika pod podany przez niego adres e-mail do końca dnia roboczego, jeśli pozwalają na to przepisy prawa. W razie podejrzeń, że adres e-mail użytkownika został naruszony, konto Circle użytkownika zostanie zawieszone zgodnie z postanowieniami punktu 7. Użytkownik otrzyma możliwość ponownego korzystania z konta Circle w chwili wygaśnięcia przyczyny zawieszenia. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika nieautoryzowanej transakcji w ciągu ośmiu (8) tygodni od jej realizacji użytkownik odpowiada maksymalnie do kwoty 50 EUR (35 GBP) z tytułu wszelkich strat poniesionych w wyniku takiej transakcji i wynikających z (i) użycia skradzionego lub zgubionego urządzenia przenośnego lub (ii) niezapewnienia bezpieczeństwa konta Circle i/lub urządzenia, czego wynikiem było naruszenie konta Circle. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transakcji zrealizowanych przed stwierdzeniem przez użytkownika lub przez Circle utraty lub kradzieży urządzenia bądź naruszenia konta Circle.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat poniesionych w wyniku nieautoryzowanych transakcji, w ramach których dopuścił się nadużycia, działał z zamiarem nieprzestrzegania warunków niniejszej Umowy lub naruszył je w wyniku niestaranności, a także w przypadku niepowiadomienia nas o naruszeniach bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji, czy podał właściwego odbiorcę przelewu oraz jego poprawny adres e-mail (lub, w przypadku przelewów w walucie bitcoin, poprawny adres bitcoin odbiorcy). W przypadku podania niepoprawnych informacji Circle nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani zamierzonego odbiorcy z tytułu braku przelewu lub utraty środków. Użytkownik otrzymujący informację o jakichkolwiek nieprawidłowych, nieudanych, błędnych lub nieautoryzowanych transakcjach wykonanych za pomocą należącego do niego konta Circle jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia firmy Circle pod adresem [email protected]. Circle podejmie odpowiednie działania w celu zbadania oraz prześledzenia błędnych lub nieautoryzowanych transakcji i zawiadomi użytkownika o wyniku tych czynności. W przypadku powiadomienia Circle przez użytkownika w ciągu 13 miesięcy od daty danej transakcji użytkownikowi może przysługiwać zwrot kwoty tej transakcji. Circle może odmówić zwrotu kwoty transakcji, jeżeli użytkownik nie zapewnił należytej ochrony danych dotyczących bezpieczeństwa lub jeśli przelew został zrealizowany przed poinformowaniem nas przez użytkownika o naruszeniu jego danych dotyczących bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta Circle.

Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód i przerw w działaniu spowodowanych wirusami komputerowymi, oprogramowaniem szpiegowskim lub innym złośliwym oprogramowaniem mogącym mieć wpływ na komputer użytkownika lub inne urządzenia, ani z tytułu jakichkolwiek prób phishingu, spoofingu lub innych form ataków cybernetycznych. Zalecamy stosowanie niezawodnego oprogramowania antywirusowego oraz wyszukującego złośliwe oprogramowanie. W przypadku zakwestionowania autentyczności komunikacji otrzymywanej od Circle użytkownik powinien zalogować się do swojego konta za pośrednictwem witryny internetowej Circle (www.circle.com) lub aplikacji mobilnych. Nie należy klikać odsyłaczy umieszczonych w odebranych wiadomościach e-mail.

Robimy wszystko, co możemy, aby chronić konto użytkownika, ale tego samego oczekujemy od użytkownika. Należy zawsze chronić nie tylko swoje hasło do konta Circle, ale także konto e-mail powiązane z tym kontem oraz wszelkie urządzenia używane w celu logowania się do tego konta.

Jeżeli otrzymana przez użytkownika płatność zostanie w późniejszym terminie z jakiegokolwiek powodu anulowana, użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Circle z tytułu pełnej kwoty takiej płatności. Oznacza to, że jeśli nadawca zakwestionuje transakcję lub zażąda zwrotu środków przez swój bank lub podmiot wydający kartę, użytkownik może ponieść pełny koszt takiej transakcji. W przypadku ustalenia, że taka transakcja nie była autoryzowana bądź bank lub podmiot wydający kartę nadawcy zatwierdzi zwrot środków, użytkownik uprawnia Circle do odzyskania wszelkich należnych Circle płatności przez pobranie ich z konta Circle należącego do użytkownika. W przypadku braku na koncie Circle środków wystarczających do pokrycia pełnej kwoty zobowiązania użytkownik upoważnia Circle do cofnięcia wszelkich wypłat środków pieniężnych lub podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania zobowiązań wobec Circle. W przypadku niezdolności Circle do odzyskania należnej kwoty w całości podmiotowi temu przysługuje prawo do podjęcia innych działań, między innymi działań prawnych zmierzających do odzyskania należnej kwoty w całości, w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy prawa.

7. Zawieszenie i zamknięcie konta

Zawieszenie/zamknięcie konta przez Circle

Firmie Circle przysługuje prawo do odmowy założenia konta, zawieszenia konta, zamknięcia go lub uniemożliwienia korzystania z dowolnych Usług przez użytkownika według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, jeśli z uzasadnionych względów uważamy, że (i) inna osoba może próbować korzystać z konta Circle użytkownika bez jego zgody, (ii) naruszone zostało bezpieczeństwo konta lub (iii) jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa.

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez Circle lub użytkownika. Circle może rozwiązać niniejszą Umowę (i zamknąć konto Circle) w dowolnym momencie z co najmniej dwumiesięcznym okresem powiadomienia. Circle może również rozwiązać niniejszą umowę oraz zamknąć konto Circle użytkownika w krótszym terminie, jeśli naruszył on warunki niniejszej Umowy (w tym zwłaszcza punkty 16 i 17), używa on konta Circle w sposób nieuczciwy bądź nielegalny lub jeśli jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa.

Jeśli na zawieszonym lub zamkniętym koncie Circle pozostają środki pieniężne, użytkownik może je odebrać, o ile nie jest to zabronione przepisami prawa lub nakazem sądu oraz jeżeli zgromadzone środki pieniężne nie zostały pozyskane w wyniku nadużycia. Po podjęciu decyzji dotyczącej zwrotu środków pieniężnych Circle samodzielnie ustala metodę zwrotu środków użytkownikowi. Przed realizacją żądania wypłaty lub przelewu tych środków Circle zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości użytkownika przez zebranie dodatkowych danych osobowych, a także do opóźnienia lub anulowania takiej wypłaty lub przelewu w przypadku podejrzenia, że miały miejsce nadużycia lub czynności niezgodne z prawem. Jeśli użytkownik nie może zalogować się do swojego konta, musi skontaktować się z działem obsługi klienta, aby zrealizować wypłatę środków pieniężnych.

W przypadku wykorzystania konta Circle przez użytkownika w celu popełnienia przestępstwa lub w jakikolwiek inny sposób naruszający postanowienia niniejszej Umowy spółce Circle przysługuje prawo do zamknięcia konta. W przypadku zamknięcia konta użytkownik może być zobowiązany do dodatkowego potwierdzenia tożsamości oraz wykonania czynności zapobiegających nadużyciom w celu uzyskania dostępu do środków pieniężnych zdeponowanych na zamkniętym koncie.

Zamknięcie konta

Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym terminie, zamknięcia konta i zaprzestania korzystania z Usług. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy i zamknięciu konta użytkownik pozostaje odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonane w okresie funkcjonowania konta. Zamknięcie konta w celu uniknięcia dochodzenia jest niedozwolone. Po zamknięciu konta pieniądze należy wypłacić w racjonalnym terminie. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypłaty środków pieniężnych w ciągu 6 lat od daty zamknięcia konta. Circle nie pobiera opłaty za wypłatę środków pieniężnych i zamknięcie konta.

8. Usługi i osoby trzecie

Circle jest w każdym przypadku niezależnym usługodawcą. Podmiot ten nie jest agentem ani powiernikiem użytkownika. Circle nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek produktów lub usług zakupionych lub sprzedanych przez osoby trzecie przy użyciu Usług. Circle nie gwarantuje tożsamości żadnego użytkownika ani strony trzeciej, ani nie gwarantuje, że kupujący lub sprzedający ma uprawnienia do przeprowadzenia transakcji i że sfinalizuje transakcję. Circle nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód lub utrudnień związanych z transakcjami osób trzecich, w tym zwłaszcza w zakresie zgodności z prawem, jakości, dostawy i zadowolenia z zakupionych produktów. Użytkownik niezadowolony z jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych od osoby trzeciej lub sprzedanych jej przy użyciu Usług jest zobowiązany do rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio z — odpowiednio — kupującym lub sprzedającym.

Użytkownik korzystający z konta Circle w celu wysyłania dowolnej osobie pieniędzy w zamian za produkt lub usługę i niezadowolony z tego produktu lub usługi jest zobowiązany do rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio z daną osobą trzecią.

Od 7 grudnia 2016 r. Circle nie oferuje następujących usług: (i) zakup waluty bitcoin od firmy Circle przez wniesienie depozytu na konto Circle denominowane w walucie bitcoin oraz (ii) sprzedaż waluty bitcoin przez wycofanie środków z konta Circle denominowanego w walucie bitcoin.

Więcej informacji na temat rezygnacji z usług wymiany waluty bitcoin można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.

9. Usługi na urządzenia przenośne

W zakresie dostępu do usług za pośrednictwem urządzenia przenośnego dostawca usług bezprzewodowych obsługujący użytkownika może ustalić standardowe opłaty, limity transferu danych oraz inne obciążenia. Ponadto pobieranie, instalowanie lub korzystanie z określonych aplikacji na urządzenia przenośne może być zabronione lub ograniczone przez dostawcę usług bezprzewodowych, ponieważ nie wszystkie nasze Usługi działają w sieciach wszystkich dostawców i na wszystkich urządzeniach. Korzystając z Usług na urządzenia przenośne, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Circle informacji za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS, wiadomości tekstowych, aktywnych powiadomień i/lub innych środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem urządzenia przenośnego, a także na przekazywanie nam określonych informacji dotyczących korzystania z Usług. W przypadku zmiany lub dezaktywacji numeru telefonu komórkowego użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych konta, aby zapobiec odbiorowi wysyłanych przez Circle informacji przez osobę, która przejęła poprzedni numer użytkownika.

Aby zapewnić bezpieczeństwo konta, wymagane jest uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Oznacza to, że użytkownik musi mieć aktualny numer telefonu i aktualizować dane konta w przypadku zmiany tego numeru.

10. Opłaty

Circle nie pobiera żadnych opłat za wnoszenie depozytów z kart i kont bankowych, przechowywanie środków pieniężnych, odbiór płatności i wysyłki płatności za pomocą środków zdeponowanych wcześniej na koncie Circle, a także za wypłaty środków pieniężnych. Podsumowanie znajduje się w poniższej tabeli.

Opłaty

Opis

Zasilanie konta Circle

Bezpłatne

Odbiór środków pieniężnych na koncie Circle

Bezpłatne

Wysyłka środków pieniężnych z konta Circle

Bezpłatne

Wypłata środków pieniężnych z konta Circle

Bezpłatne

Wymiana środków pieniężnych na inną walutę/wysyłka lub żądanie płatności w innej walucie

Średni kurs rynkowy, brak opłat Circle

W przypadku pobierania przez Circle jakichkolwiek opłat w związku z transakcją użytkownik zostanie w jasny sposób poinformowany o tych opłatach przed sfinalizowaniem transakcji. W przypadku transakcji wykonanych w powiązaniu z Usługami bank użytkownika lub podmiot wydający kartę mogą bezpośrednio naliczać opłaty.

11. Przeliczanie i zmiany kursów walut

Informacje ogólne

Kursy walut (szczególnie waluty bitcoin) mogą w każdym momencie szybko rosnąć i obniżać się, w związku z czym Circle nie jest w stanie zagwarantować kursu jakiejkolwiek waluty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cena każdej waluty może się wahać oraz że kurs wymiany („Kurs wymiany”) stosowany przez Circle podczas wymiany jednej waluty na drugą może nie być taki sam jak Kurs wymiany stosowany podczas powrotnej wymiany waluty na walutę pierwotną. Kurs wymiany dla danego obciążenia salda, wypłaty, wysyłki lub odbioru płatności będzie wyświetlony w momencie zainicjowania transakcji, lecz przed jej finalizacją. Jeśli użytkownik jest uprawniony do zwrotu kosztów lub innej płatności od Circle, Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat spowodowanych ewentualnymi zmianami Kursu wymiany następującymi po realizacji pierwotnej transakcji. Możliwość wymiany jednej waluty na drugą podlega odpowiednim przepisom oraz ograniczeniom prawnym, a także zależy od dostępności danej waluty dla Circle.

W przypadku kursów wymiany walut fiducjarnych Circle stosuje średni kurs rynkowy odpowiednich walut w danym momencie i nie pobiera żadnych opłat.

Więcej informacji na temat sposobu określania kursów wymiany walut przez Circle znajduje się w tym artykule działu pomocy.

Obciążenia salda, wypłaty i zmiana domyślnej waluty konta

W przypadku zamiany jednej waluty na drugą (np. euro na funt brytyjski itd.) przez realizację obciążenia salda, wypłaty lub zmiany waluty konta zamiana waluty jest wykonywana bezpośrednio przez Circle. W przypadku realizacji obciążenia konta lub wypłaty obejmującej zamianę waluty oraz w przypadku wyboru waluty, w której prowadzone jest konto użytkownika, przed realizacją takiej transakcji zawsze podawany jest kurs waluty. Jeżeli użytkownik zmieni walutę domyślną, w której prowadzone jest jego konto, a następnie postanowi ponownie zmienić walutę na pierwotną walutę domyślną, saldo początkowe może różnić się od końcowego ze względu na wahania i różnice kursów walut.

Jeżeli na przykład na koncie Circle znajduje się 100 GBP, a użytkownik chce zmienić saldo konta na EUR, a następnie z powrotem na GBP, kwota na koncie może nie wynosić 100 GBP z powodu wahań lub różnic kursów walut.

Wpływy środków pieniężnych

Środki pieniężne zawsze wpływają na konto w walucie, w której denominowane jest saldo konta, niezależnie od tego, w jakiej walucie nadawca zrealizował daną transakcję. Wybierając walutę domyślną (podczas rejestracji lub później), użytkownik decyduje się na otrzymywanie wszystkich płatności w tej walucie oraz wyraża zgodę na przeliczanie przez Circle na tę walutę wszystkich płatności przychodzących według obowiązującego w danym terminie kursu waluty. Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat wynikających z zastosowania do danej transakcji określonego kursu waluty.

Chcemy dostarczyć użytkownikowi środki pieniężne w walucie, którą wybrał. Oznacza to, że jeżeli użytkownik wybrał euro jaką walutę domyślną, nie ma znaczenia, czy inne osoby wysyłają mu środki pieniężne w funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich, walucie bitcoin lub jakiejkolwiek innej walucie — zawsze dokonamy przewalutowania w imieniu użytkownika, aby na jego konto trafiła kwota w euro.

Wysyłanie środków pieniężnych

W przypadku wysyłania środków pieniężnych do innego użytkownika Circle użytkownik może określić dowolną walutę transakcji — może to być waluta domyślna użytkownika, waluta domyślna odbiorcy lub jakakolwiek inna wybrana waluta. Jak określono powyżej w punkcie „Wpływy środków pieniężnych”, w przypadku transakcji w walucie innej niż waluta domyślna odbiorcy, przed dostarczeniem środków pieniężnych na konto odbiorcy Circle zrealizuje w jego imieniu zamianę waluty na preferowaną przez niego walutę.

W przypadku wysyłki środków pieniężnych do osoby, która nie ma jeszcze konta Circle, w walucie innej niż waluta konta użytkownika (np. płatność w euro, gdy użytkownik ma konto w funtach brytyjskich), przewalutowanie odbędzie się po zatwierdzeniu wykonania transakcji. W przypadku anulowania takiej transakcji oczekującej przed zalogowaniem się odbiorcy do usługi Circle i odebraniem przez niego środków pieniężnych podczas zwrotu środków na konto użytkownika nastąpi drugie przewalutowanie, co oznacza, że po anulowaniu transakcji użytkownik może otrzymać kwotę mniejszą (lub większą) niż kwota początkowo wysłana.

Jeżeli waluta domyślna odbiorcy różni się od waluty użytkownika, zawsze najlepiej jest wysyłać płatność w walucie odbiorcy. W rzadkich przypadkach transakcje mogą opóźniać się z powodu obaw przed nadużyciem lub innych przyczyn, a ponieważ przewalutowanie następuje dopiero wtedy, gdy środki pieniężne są gotowe do przesłania na konto odbiorcy, płatność w walucie odbiorcy jest najlepszym sposobem na to, aby odbiorca otrzymał dokładnie tę kwotę, którą użytkownik zamierza mu przesłać.

Jeżeli na przykład użytkownik ma konto w euro lub funtach brytyjskich i chce wysłać środki pieniężne do użytkownika Circle posiadającego konto w dolarach amerykańskich, zawsze najlepiej wskazać dolary amerykańskie jako walutę transakcji. Dzięki temu użytkownik będzie wiedział dokładnie, ile funtów brytyjskich lub euro zostanie potrąconych z jego konta oraz ile dolarów amerykańskich otrzyma odbiorca.

12. Waluta bitcoin

Punkt 12 dotyczy tylko kont prowadzonych w walucie bitcoin, a nie w walutach fiducjarnych.

Za pomocą konta Circle Bitcoin można przechowywać, wysyłać i odbierać środki w walucie bitcoin. Środki w walucie bitcoin można odbierać od innych użytkowników lub stron trzecich tylko wtedy, gdy użytkownik ma konto denominowane w walucie bitcoin. W przeciwnym razie waluta bitcoin zostanie zamieniona na wybraną walutę fiducjarną. Aby przesłać środki w walucie bitcoin do innego użytkownika Circle, należy podać adres e-mail tego użytkownika, jego numer telefonu lub wybrać go z listy kontaktów Circle. Aby przesłać środki w walucie bitcoin do osoby trzeciej akceptującej tę walutę (i niebędącej użytkownikiem Circle), należy wprowadzić adres bitcoin osoby trzeciej. Uwaga: wszystkie przelewy środków w walucie bitcoin są nieodwracalne; po potwierdzeniu transakcji w walucie bitcoin nie można jej anulować.

W przypadku utraty lub kradzieży środków bitcoin przechowywanych na koncie w wyniku bezpośredniego naruszenia cyfrowych lub fizycznych miejsc ich przechowywania w Circle środki te są w pełni ubezpieczone zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej Circle w spółce Marsh Insurance. W przypadku utraty lub kradzieży środków w walucie bitcoin z powodu zaniedbań użytkownika w zakresie protokołów bezpieczeństwa zgodnie z punktem 6 straty te nie są objęte ubezpieczeniem Circle. Konto bitcoin użytkownika nie jest objęte żadnym państwowym programem ubezpieczeń depozytów.

W przypadku naruszenia zabezpieczeń Circle ubezpieczeniem objęte jest całe saldo na koncie bitcoin. Straty wynikające z dostępu osoby nieupoważnionej do konta użytkownika uzyskanego przy użyciu telefonu i komputera użytkownika nie są objęte naszym ubezpieczeniem.

Circle nie tworzy, nie zarządza ani nie kontroluje sieci bitcoin. Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień i błędów wynikających z zakłóceń w sieci bitcoin. Odpowiedzialność Circle wobec użytkownika wygasa w chwili przesłania transakcji bitcoin do sieci bitcoin. Wyjątek stanowi sytuacja, w której transakcja bitcoin zostaje przesłana do sieci bitcoin, po czym następuje zwrot środków pod adres bitcoin należący do Circle. W takim przypadku użytkownik otrzyma zwrot wszystkich środków w walucie bitcoin wysłanych podczas tej transakcji.

13. Ograniczenia transakcji

Circle nakłada ograniczenia w zakresie wartości, tempa oraz częstotliwości transakcji realizowanych przy użyciu Usług. Circle zastrzega sobie prawo do zmiany — według własnego uznania — limitów wartości i tempa transakcji stosowanych w przypadku obciążeń salda, wypłat, przewalutowania oraz przechowywania środków. Spółce Circle przysługuje prawo do określania indywidualnych lub grupowych limitów transakcji dotyczących wielkości oraz liczby obciążeń konta lub wypłat dokonywanych w określonym przedziale czasu.

„Limit tempa” dotyczy tempa oraz częstotliwości transakcji. Możliwe jest ograniczenie aktywności użytkownika wykonującego 1000 obciążeń konta lub przelewów dziennie. Informacje o ograniczeniach wartości/transakcji stosowane dla danego konta Circle można znaleźć na stronie „Ustawienia” w aplikacji Circle na urządzenia przenośne.

14. Prawo do zmiany/usunięcia funkcji lub zawieszenia/opóźnienia transakcji

Circle zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia Usług w dowolnym zakresie, w tym zmiany godzin pracy lub dostępności wszelkich funkcji, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i ponoszenia odpowiedzialności.

Firma Circle może według własnego uznania odmówić obciążenia salda, wykonania przelewu lub wypłaty środków pieniężnych bez uprzedniego powiadomienia użytkownika lub w dowolnym momencie ograniczyć bądź zawiesić dostęp użytkownika do dowolnej liczby Usług. Zawieszenie dostępu do dowolnych Usług nie ma wpływu na prawa ani obowiązki użytkownika wynikające z niniejszej Umowy. Circle może według własnego uznania opóźnić obciążenie salda, wykonanie przelewu lub wypłatę środków pieniężnych, jeśli (w odpowiednim zakresie) (i) użytkownik nie ma na koncie Circle środków wystarczających do ich wykonania, (ii) dana transakcja spowodowałaby przekroczenie limitu transakcji (punkt 13), (iii) Circle uzna transakcję za podejrzaną, (iv) transakcja może prowadzić do oszustwa lub zachowania nieakceptowalnego, (v) jest niezgodna z prawem lub (vi) narusza postanowienia niniejszej Umowy. W przypadkach dopuszczonych przez prawo Circle powiadomi użytkownika do końca dnia roboczego o wstrzymaniu przelewu i, w miarę możności, poda przyczynę tej czynności. Firma udzieli również informacji dotyczących tego, co można zrobić, aby skorygować błędy prowadzące do wstrzymania przelewu.

15. Niedostateczna ilość środków

Salda ujemne są niedozwolone. Usługi nie obejmują udzielania kredytu użytkownikowi. Żaden kredyt nie jest udzielany użytkownikowi w związku z korzystaniem przez niego z Usług.

Jeżeli w jakimkolwiek terminie na koncie użytkownika pojawi się saldo ujemne (np. w wyniku cofnięcia, odrzucenia lub zwrotu depozytu itp.), Circle może potrącić kwotę salda ujemnego z wszelkich środków finansowych przesłanych na konto Circle użytkownika w wyniku doładowania przez niego konta lub odbioru środków od innych użytkowników. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek inne konta Circle, spółce Circle przysługuje prawo do potrącenia kwoty salda ujemnego ze środków przechowywanych na tych kontach (a następnie zamknięcia tych dodatkowych kont). Jeżeli żądanie Circle dotyczące wniesienia depozytu w celu pokrycia salda ujemnego nie zostanie zrealizowane, Circle zastrzega sobie prawo do wniesienia tego depozytu z powiązanego konta bankowego lub karty użytkownika. W przypadku doładowania konta lub odbioru środków finansowych w walucie innej niż waluta, w której denominowane jest konto z saldem ujemnym (np. ujemne saldo w funtach brytyjskich i odbiór kwoty w euro), Circle automatycznie przeliczy te środki według obowiązującego w danym terminie kursu wymiany walut w celu pokrycia salda ujemnego.

Jeżeli na przykład użytkownik ma na koncie saldo ujemne -100 GBP w wyniku obciążenia w wysokości 100 GBP wykonanego za pomocą usługi Circle i cofnięcia tej płatności przez bank, a następnie otrzyma na konto przelew w EUR, przelew ten zostanie przewalutowany na GBP według obowiązującego w danym terminie kursu wymiany walut w celu pokrycia salda ujemnego.

W przypadku konieczności zaangażowania przez Circle osoby trzeciej w celu odzyskania kwoty salda ujemnego lub zwrotu kosztów użytkownik pokryje wszelkie opłaty i wydatki poniesione przez Circle w związku z tymi czynnościami, w tym zwłaszcza koszty windykacji oraz opłaty dodatkowe naliczone przez osoby trzecie. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszelka komunikacja związana z zadłużonym kontem odbywała się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Komunikacja ta może być inicjowana przez Circle lub dowolną osobę trzecią działającej w imieniu Circle, w tym zwłaszcza przez zewnętrzną firmę windykacyjną. Konieczność zaangażowania przez Circle takich osób trzecich w celu odzyskania należnych kwot może mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową użytkownika.

16. Działania zabronione

W związku z korzystaniem z Usług przez użytkownika oświadcza on, że nie będzie:

 • naruszać (ani pomagać innej osobie w naruszaniu) odpowiednich przepisów, ustaw, rozporządzeń i zarządzeń;
 • podejmować umyślnych prób kradzieży ani udzielać pomocy w kradzieży na szkodę Circle lub innych użytkowników Circle;
 • podawać fałszywych, nierzetelnych ani mylących informacji;
 • podejmować czynności prowadzących do zakłócenia działania, przechwycenia lub przywłaszczenia jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji;
 • uczestniczyć w żadnej transakcji obejmującej korzyści z działań niezgodnych z prawem;
 • rozpowszechniać ani przesyłać wirusów, robaków lub innego złośliwego oprogramowania;
 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych kont Circle, witryny internetowej Circle lub powiązanych sieci lub systemów;
 • korzystać z Usług w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej ani działać jako pośrednik między firmą Circle a osobami trzecimi;
 • zbierać od innych użytkowników Circle ich danych użytkowników, w tym zwłaszcza adresów e-mail;
 • zniesławiać, nękać ani naruszać prawa do prywatności lub własności intelektualnej Circle oraz innych użytkowników Circle;
 • przesyłać, prezentować ani rozpowszechniać wiadomości, zdjęć, filmów i innych nośników zawierających produkty niezgodne z prawem, obrazy lub materiały pornograficzne, ukazujące przemoc, obsceniczne lub chronione prawami autorskimi w celu użycia ich jako awatarów, w powiązaniu z płatnością lub żądaniem płatności, ani w żadnym innym celu.

17. Niedozwolone płatności

Circle nie świadczy Usług i nie obsługuje transakcji obejmujących:

 • wszelkie osoby objęte restrykcjami lub osoby albo podmioty znajdujące się w krajach objętych restrykcjami (zgodnie ze znaczeniem tych terminów określonym w punkcie 30);
 • broń jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi broń palna, amunicja, noże lub powiązane z nimi akcesoria;
 • substancje, którymi obrót jest kontrolowany, w tym między innymi narkotyki, leki wydawane z przepisu lekarza, sterydy lub powiązane z nimi akcesoria;
 • hazard, w tym między innymi zakłady sportowe, gry w kasynach, wyścigi konne, wyścigi psów, loterie, gry losowe, totalizatory, gry wymagające umiejętności, które można zaklasyfikować jako hazardowe (np. poker) lub inne czynności ułatwiające działania wymienione powyżej;

zdajemy sobie sprawę, że na niektórych terytoriach hazard może być legalny, jednak nie możemy wyrazić zgody na korzystanie z usługi Circle w powiązaniu z tym rodzajem działalności;

 • przestępstwa finansowe, pranie pieniędzy lub finansowanie organizacji terrorystycznych;
 • piramidy Ponziego każdego rodzaju, piramidy finansowe oraz wielopoziomowe programy marketingowe;
 • towary lub usługi naruszające jakiekolwiek prawa autorskie, znaki handlowe lub prawa własności określone w przepisach obowiązujących na jakimkolwiek terytorium lub w jakikolwiek inny sposób będące towarami sfałszowanymi;
 • spłata długów, refinansowanie lub usługi napraw kredytowych;
 • płatności nakazane wyrokiem sądowym, rozliczenia ustrukturyzowane, opłaty podatków lub rozliczenia podatkowe;
 • sprzedaż przekazów pieniężnych lub czeków bankowych, bądź jakakolwiek działalność związana z przesyłaniem środków pieniężnych;

korzystanie z usługi Circle w celu wysłania 20 GBP do znajomego w imieniu drugiego znajomego nie stanowi problemu; jeżeli jednak użytkownik często otrzymuje środki od innych osób w celu wysyłania ich w imieniu tych osób, może to naruszać przepisy związane z przesyłaniem pieniędzy, a na to Circle nie może wyrazić zgody;

 • umowy loterii, systemy płatności w częściach lub lokaty przynoszące coroczne odsetki;
 • towary sfałszowane, w tym zwłaszcza fałszywe lub „kolekcjonerskie” dowody tożsamości;
 • zakup towarów na rynkach usług anonimowej sieci Tor lub rynków typu „Darknet” oraz wszelkich innych serwisów lub witryn internetowych działających jako miejsca sprzedaży towarów niezgodnych z prawem (nawet jeżeli miejsca te sprzedają również towary zgodne z prawem);
 • treści przeznaczonych dla osób dorosłych; ani
 • wszelkie inne niedozwolone przypadki, o których informujemy użytkownika i które mogą być niedozwolone na przykład przez naszych partnerów płatniczych oraz partnerów płatniczych użytkownika.

W przypadku otrzymania przez Circle informacji o dokonywaniu przez użytkownika jakiejkolwiek zabronionej płatności, podmiotowi temu przysługuje prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Circle należącego do użytkownika.

Więcej informacji na temat zabronionych działań można przeczytać w tym artykule działu obsługi klienta: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Sieć bitcoin

Bitcoin to zdecentralizowana waluta działająca w oparciu o protokoły oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego, które mogą być używane, modyfikowane lub dostosowywane przez dowolną osobę przy założeniu, że niektóre zmiany wymagają określonego zakresu porozumienia wśród stron korzystających z sieci bitcoin i wspierających ją. W wyniku zdecentralizowanego charakteru waluty bitcoin możliwe jest dokonywanie nagłych, nieoczekiwanych lub kontrowersyjnych zmian („rozłamów”) dotyczących tej waluty. Możliwe jest również, że zastosowanie takich „rozłamów” doprowadzi do powstania wielu istniejących jednocześnie wersji waluty bitcoin. Korzystając z usługi Circle, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące postanowienia: (i) Circle nie posiada na własność ani nie kontroluje sieci bitcoin i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez użytkownika strat wynikających z funkcjonowania lub braku bezpieczeństwa sieci bitcoin; (ii) Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu „rozłamów” i zmian w sieci bitcoin mogących prowadzić do znacznych i nagłych zmian wartości i/lub użyteczności waluty bitcoin.

Klienci przechowujący na swoich kontach Circle środki w walucie bitcoin muszą pamiętać, że w niedalekiej przyszłości może nastąpić jeden lub więcej „rozłamów” waluty bitcoin. Nie można przewidzieć dokładnego terminu, charakteru, czasu trwania, wyniku ani skutków takiego „rozłamu” waluty bitcoin.  Jedynym sposobem uniknięcia potencjalnych szkód spowodowanych takim „rozłamem” waluty bitcoin jest jej zbycie.

W przypadku jakiegokolwiek potencjalnego „rozłamu” waluty bitcoin użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) Circle ustali według własnego uznania, który „rozłam” (lub „rozłamy”) waluty bitcoin będzie obsługiwać („Obsługiwana waluta bitcoin”), a także (ii) na Circle nie ciąży zobowiązanie do obsługi jakichkolwiek innych „rozłamów” lub wersji waluty bitcoin.  O ile Circle nie podejmie według własnego uznania odpowiedniej decyzji, spółka ta nie obsługuje i nie będzie obsługiwać żadnych rozłamów ani wersji waluty bitcoin, a także innych walut cyfrowych, tokenów, żetonów lub protokołów (zbiorczo „Inne waluty cyfrowe”), niezależnie od tego, czy powstały one w wyniku rozłamu w sieci bitcoin, zostały utworzone niezależnie lub w jakikolwiek inny sposób, a także niezależnie od tego, czy Inne waluty cyfrowe mają jakąkolwiek wartość. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie używał konta Circle w celu przechowywania, wysyłania, odbioru ani wykonywania jakichkolwiek innych transakcji związanych z Innymi walutami cyfrowymi. W przypadku próby użycia konta Circle przez użytkownika do realizacji transakcji za pomocą Innych walut cyfrowych na Circle nie ciąży zobowiązanie do podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do udzielenia użytkownikowi pomocy w odzyskaniu Innych walut cyfrowych lub zrekompensowania strat poniesionych przez użytkownika w związku z Innymi walutami cyfrowymi.  Przechowywanie Obsługiwanej waluty bitcoin na koncie Circle nie uprawnia użytkownika do żadnych związanych z Innymi walutami cyfrowymi dodatkowych tokenów ani wartości, które mogą wynikać z posiadania Obsługiwanej waluty bitcoin, niezależnie od tego, czy użytkownik byłby uprawniony do takich dodatkowych tokenów lub wartości w przypadku przechowywania Obsługiwanej waluty bitcoin poza kontem Circle.

Należy pamiętać, że w przypadku „rozłamu” waluty bitcoin spółka Circle może być zmuszona do zawieszenia wszelkich działań związanych z walutą bitcoin (w tym wysyłek środków w walucie bitcoin lub wymiany tej waluty na funty brytyjskie lub euro) przez dłuższy okres do czasu ustalenia przez Circle, że możliwe jest przywrócenie działania tej funkcji („Przerwa w działaniu funkcji bitcoin”). Przerwa w działaniu funkcji bitcoin wystąpi najprawdopodobniej i praktycznie bez ostrzeżenia niezwłocznie po „rozłamie” waluty bitcoin. W okresie Przerwy w działaniu funkcji bitcoin użytkownik nie będzie miał dostępu do środków w walucie bitcoin przechowywanych na koncie Circle użytkownika.

Aby uniknąć potencjalnych strat wartości, utraty dostępu do środków na koncie Circle lub innych negatywnych konsekwencji, które mogą być skutkiem „rozłamu” sieci bitcoin, użytkownik przechowujący na koncie Circle środki w walucie bitcoin może (i) zalogować się na konto Circle, (ii) wybrać walutę w ustawieniach i (iii) wymienić saldo konta Circle na funty brytyjskie lub euro (co oznacza sprzedaż wszystkich przechowywanych środków w walucie bitcoin spółce Circle po cenie podanej w momencie wymiany). Po „rozłamie” sieci bitcoin opcja ta może być niedostępna.

19. Podatki

Circle przechowuje rejestr historii transakcji użytkownika, do którego użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem swojego konta Circle w celu złożenia niezbędnych zeznań podatkowych lub dokonania płatności. Do obowiązków użytkownika należy określenie, jakie podatki ewentualnie mają zastosowanie do wykonanych lub odebranych przez niego płatności, a także pobranie, zgłoszenie i zapłata odpowiedniego podatku do odpowiedniego organu podatkowego. Circle zapłaci wszelkie zaliczki podatkowe oraz złoży odpowiednie zeznania wymagane przez prawo; podmiot ten nie jest jednak zobowiązany do ustalenia, czy transakcje użytkownika podlegają opodatkowaniu, ani do pobierania, zgłaszania lub zapłaty jakichkolwiek podatków wynikających z tych transakcji.

20. Ochrona i zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się do ochrony spółki Circle, podmiotów z nią powiązanych, jej usługodawców oraz poszczególnych dyrektorów, członków zarządu, agentów, wspólników, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami i żądaniami (w tym kosztami obsługi prawnej oraz stratami, grzywnami, opłatami i karami finansowymi nałożonymi przez jakikolwiek organ nadzoru) wynikającymi z naruszenia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek przepisów prawa przez użytkownika.

W rozumieniu niniejszego punktu 20 termin „straty” oznacza wszystkie uzasadnione koszty netto poniesione przez Circle lub inne osoby określone w niniejszym punkcie w wyniku okoliczności określonych w niniejszym punkcie 20 i mogące mieć związek z roszczeniami, żądaniami, powództwami, długami, kosztami, wydatkami lub innymi zobowiązaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej (bez powielania).

„Chronić” oznacza zrekompensować komuś poniesione przez niego szkody lub straty. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, co doprowadzi do roszczeń przeciwko Circle lub poniesienia przez ten podmiot wydatków, użytkownik zobowiązuje się do pokrycia tych strat.

W przypadku sporu z jednym lub więcej niż jednym użytkownikiem lub osobą trzecią użytkownik zwalnia spółkę Circle oraz podmioty z nią powiązane, jej usługodawców oraz poszczególnych dyrektorów, członków zarządu, agentów, wspólników, pracowników oraz przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych i następczych) jakiegokolwiek rodzaju i o jakimkolwiek charakterze wynikających z tych sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanych.

W przypadku sporu z dowolną stroną inną niż Circle użytkownik zwalnia Circle z odpowiedzialności związanej z tym sporem.

21. Ograniczenie odpowiedzialności i brak gwarancji

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZNA I AKCEPTUJE FAKT, ŻE SPÓŁKA CIRCLE ORAZ JEJ PODMIOTY, USŁUGODAWCY ORAZ ICH ODPOWIEDNI DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, AGENCI, WSPÓLNICY, PRACOWNICY ORAZ PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, NASTĘPCZYCH, ODSZKODOWAŃ KARNYCH, SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKU, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY WARTOŚCI FIRMY, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZAWIADOMIENIA CIRCLE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD). POWYŻSZE DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, WYNIKAJĄCEJ Z NIESTARANNOŚCI, BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI INNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCEJ Z: (I) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG; (II) KOSZTÓW POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK PRODUKTAMI, DANYMI, INFORMACJAMI LUB USŁUGAMI ZAKUPIONYMI LUB POZYSKANYMI, WIADOMOŚCIAMI OTRZYMANYMI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB TRANSAKCJAMI PRZEPROWADZONYMI W RAMACH USŁUG; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI ALBO DANYCH; LUB (IV) JAKICHKOLWIEK INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI.

Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu „odszkodowań karnych” (często nazywanych odszkodowaniami sankcyjnymi) ani innych szkód pośrednich. Oznacza to, że jeżeli z winy Circle użytkownik straci 100 GBP, odpowiedzialność Circle ogranicza się do tych 100 GBP.

NA NIEKTÓRYCH TERYTORIACH NIEDOZWOLONE JEST WYŁĄCZANIE PEWNYCH GWARANCJI BĄDŹ OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE. NIEKTÓRE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ WIĘC NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG LUB NINIEJSZEJ UMOWY, JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG I ZAMKNIĘCIE KONTA.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNEJ, JAK I DOMNIEMANEJ. SPÓŁKA CIRCLE, PODMIOTY Z NIĄ POWIĄZANE ORAZ JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, AGENCI, WSPÓLNICY, PRACOWNICY I DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ZWŁASZCZA DOMNIEMANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI BRAKU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH. CIRCLE NIE GWARANTUJE, ŻE (I) USŁUGI BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (II) USŁUGI BĘDĄ DOSTARCZANE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWO, BEZPIECZNIE ORAZ BEZ BŁĘDÓW, (III) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE ZGODNA Z JEGO OCZEKIWANIAMI.

Circle nie może zagwarantować, że będzie zawsze spełniać wymagania użytkownika. Bardzo prawdopodobne jest wprowadzanie nowych usług, zmiana niektórych funkcji oraz usuwanie starych funkcji w miarę rozwoju spółki. Mamy nadzieję, że użytkownik będzie zawsze zadowolony z usług Circle, jednak nie możemy tego zagwarantować w umowie.

Circle dołoży wszelkich racjonalnych starań w celu zagwarantowania terminowej obsługi zleceń elektronicznych operacji debetowych i kredytowych związanych z kontami oraz kartami bankowymi, lecz nie udziela gwarancji co do czasu niezbędnego w celu obsługi tych operacji, ponieważ Usługi zależą od wielu czynników niezależnych od Circle, takich jak opóźnienia w systemie bankowym. Prawo obowiązujące na niektórych terytoriach nie dopuszcza odmowy udzielenia gwarancji domniemanej, zatem powyższe oświadczenia mogą nie dotyczyć użytkownika. Z niniejszego punktu wynikają określone prawa użytkownika. Ponadto użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa różniące się w zależności od terytorium.

22. Siła wyższa

Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku wykonania lub opóźnienia realizacji zobowiązań w wyniku zdarzenia niezależnego od Circle, którego konsekwencji nie można byłoby uniknąć nawet w przypadku dołożenia wszelkich starań, w tym zwłaszcza działań władz państwowych, aktów terroryzmu, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych, warunków pracy, opóźnień lub awarii spowodowanych problemami z innymi systemami bądź sieciami, usterek mechanicznych lub nieprawidłowości przetwarzania danych oraz w przypadkach gdy na Circle ciążą inne zobowiązania prawne.

Dzięki niniejszej części nasi prawnicy mogą wykazać, że nie wszystkie terminy prawne pochodzą z łaciny. Niektóre pochodzą z języka francuskiego.

23. Zmiany umowy

Firma Circle będzie musiała od czasu do czasu zmienić warunki niniejszej Umowy z użytkownikiem. Niektóre przewidywane przyczyny zmiany warunków zostały podane poniżej, jednak w przyszłości mogą zaistnieć również inne powody.

Circle może wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy z jednej z podanych poniżej przyczyn, przy czym zmiany te muszą być uzasadnione i proporcjonalne do czynników mających wpływ na firmę w danym momencie lub zasadnie uznanych przez Circle za mogące mieć na tę firmę wpływ w przyszłości:

 • zmiany wymogów lub przepisów prawnych, np. w przypadku zobowiązania Circle do zmiany wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konta Circle użytkownika, aby dostosować je do nowych, bardziej rygorystycznych norm ustanowionych przez prawo;
 • gdy zmiana jest korzystna dla użytkownika, np. wprowadzenie nowych produktów lub usług bądź udoskonalanie już istniejących;
 • uwzględnienie zmiany kosztów prowadzenia konta Circle użytkownika lub udostępnienia powiązanych usług, np. wprowadzenie nowych opłat za konto lub transakcje;
 • reakcja na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa konta Circle użytkownika, np. zmiana procedur bezpieczeństwa obowiązujących użytkownika i umożliwiających mu uzyskanie dostępu do swojego konta lub wykonywanie przelewów;
 • reakcja na jakiekolwiek zmiany mające wpływ na firmę Circle, jeśli przeniesienie ich wpływu na użytkownika jest uczciwe, np. odzwierciedlenie rozwoju technologii płatności cyfrowych.

Circle może wprowadzać zmiany z dowolnych innych przyczyn, których nie można przewidzieć, na przykład w reakcji na wprowadzane przez konkurencję zmiany mające wpływ na sposób udostępniania użytkownikowi usług. Circle może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do dowolnej części niniejszej Umowy. Na 2 miesiące wcześniej użytkownik otrzyma od firmy Circle e-mail z powiadomieniem lub powiadomienie w aplikacji mobilnej Circle wraz ze zmienioną wersją niniejszej Umowy i datą wejścia zmian w życie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Usług i zamknięcie konta. Niezaprzestanie korzystania z Usług oraz niezamknięcie konta oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na wprowadzone zmiany. Użytkownik akceptuje brak odpowiedzialności Circle wobec niego oraz jakichkolwiek osób trzecich z tytułu strat poniesionych w wyniku modyfikacji lub zmiany niniejszej Umowy.

Zmiany kursów walut wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym oraz bez powiadomienia, a użytkownikowi nie przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec tych zmian, jeżeli są one wynikiem zmian stosowanego przez firmę Circle średniego kursu rynkowego lub zmian korzystnych dla użytkownika.

Aby poznać ostatnią datę modyfikacji niniejszej Umowy, należy sprawdzić datę pod nagłówkiem „Ostatnia aktualizacja” na początku Umowy.

24. Cesja

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia ani do cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek praw i zobowiązań z niej wynikających bez wcześniejszej pisemnej zgody Circle. Cesja Umowy w takim trybie jest uznawana za nieważną. Circle zastrzega sobie prawo do swobodnego cedowania lub przenoszenia niniejszej Umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających na dowolną osobę trzecią w dowolnym terminie oraz bez wcześniejszego zawiadomienia i zgody. Użytkownikowi sprzeciwiającemu się takiemu przeniesieniu lub cesji przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z Usług Circle i rozwiązania niniejszej Umowy w drodze kontaktu z działem obsługi klienta i wniosku o zamknięcie konta.

25. Obowiązywanie postanowień po rozwiązaniu Umowy

W przypadku usunięcia konta lub rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek innej przyczyny wszystkie prawa i obowiązki stron o charakterze trwałym będą nadal obowiązywać.

26. Aplikacje osób trzecich

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na powiązanie osoby trzeciej z jego kontem (za pośrednictwem produktu osoby trzeciej lub usługi Circle) użytkownik przyjmuje do wiadomości, że upoważnienie osoby trzeciej do podejmowania określonych działań w jego imieniu nie zwalnia go z żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Ponadto użytkownik oświadcza i zobowiązuje się do tego, że nie pociągnie Circle do odpowiedzialności oraz będzie chronił Circle przed odpowiedzialnością wynikającą z działań lub zaniechań osoby trzeciej w związku z udzielonymi jej uprawnieniami.

27. Witryna internetowa i treści osób trzecich

Circle dokłada starań w celu zapewnienia rzetelności i wiarygodności informacji oraz treści publikowanych w witrynie Circle, jednak informacje te mogą niekiedy nie być poprawne, pełne i aktualne. Circle będzie aktualizować w miarę konieczności informacje publikowane w witrynie internetowej Circle, aby zapewnić użytkownikowi jak najbardziej aktualne informacje, które powinny być jednak zawsze niezależnie zweryfikowane przez użytkownika. Witryna internetowa Circle może również zawierać łącza do witryn internetowych, aplikacji, zdarzeń lub innych materiałów osób trzecich („Treści osób trzecich”). Informacje te są podane dla wygody użytkownika, a łącza lub odnośniki do treści osób trzecich nie oznaczają polecania przez Circle jakichkolwiek produktów lub usług. Circle nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat wynikających z działań podjętych w oparciu o informacje zawarte w witrynie internetowej Circle lub jakiekolwiek treści osób trzecich.

Nie jest wykluczona publikacja przez Circle w witrynie internetowej tej spółki przydatnych odnośników lub artykułów, jednak użytkownik powinien samodzielnie zgromadzić informacje dotyczące tych źródeł.

28. Ograniczona licencja i uprawnienia IP

Circle udziela użytkownikowi — z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy — ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu oraz niezbywalnej licencji umożliwiającej dostęp i korzystanie z Usług wyłącznie w zatwierdzonych celach określonych przez Circle. Wykorzystywanie Usług do jakichkolwiek innych celów jest jednoznacznie zabronione. Spółka Circle i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa związane z Usługami. Użytkownik akceptuje fakt, że niniejsza Umowa nie powoduje przyznania mu żadnych praw ani licencji związanych z Usługami oprócz ograniczonej licencji określonej powyżej. Bez jednoznacznej zgody Circle Użytkownik nie będzie modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, kopiować, tworzyć ramek, analizować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub część Usług. W przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy upoważnienie użytkownika do dostępu oraz korzystania z Usług może zostać anulowane. „Circle.com”, „Circle” oraz wszystkie logotypy powiązane z Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami spółki Circle lub jej licencjodawców. Ich kopiowanie, podrabianie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody Circle jest zabronione. Wszystkie prawa, tytuły własności i udziały w witrynie internetowej Circle, jej zawartości, Usługach oraz wszystkich technologiach i treściach utworzonych lub pochodzących z któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów są własnością spółki Circle i jej licencjodawców.

Circle udziela użytkownikowi prawa do korzystania ze wszystkich swoich produktów i usług, lecz zachowuje prawa własności intelektualnej związane z tymi produktami oraz usługami.

29. Własność nieodebrana

W przypadku przechowywania przez Circle środków pieniężnych na koncie użytkownika, niemożności nawiązania kontaktu z użytkownikiem i stwierdzenia, że użytkownik od kilku lat nie korzystał z Usług, spółka Circle może być zobowiązana na podstawie odpowiednich przepisów prawa do zgłoszenia tych środków pieniężnych do właściwego organu danego terytorium jako własności nieodebranej. W takim przypadku Circle dołoży starań w celu lokalizacji użytkownika przy użyciu adresu odnotowanego w jej rejestrach, lecz jeśli okaże się to niemożliwe, podmiot ten będzie zobowiązany do przekazania takich środków pieniężnych do właściwego organu danego terytorium jako własności nieodebranej. Circle zastrzega sobie prawo do potrącenia z nieodebranych środków pieniężnych prowizji od braku aktywności lub innych opłat administracyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W przypadku braku logowania użytkownika do konta Circle przez kilka lat i niemożności nawiązania przez Circle kontaktu z użytkownikiem spółka Circle może być zobowiązana zgodnie z prawem do uznania konta za porzucone oraz przekazania środków zdeponowanych na takim koncie do organu określonego w przepisach prawa.

30. Zgodność z przepisami prawa

Usługi podlegają przepisom organów kontroli eksportu. Użytkownik, korzystając z Usług, oświadcza, że jego działania nie są sprzeczne z tymi ograniczeniami eksportu. Bez uszczerbku dla powyższego, użytkownik nie może korzystać z Usług, jeżeli (i) jest mieszkańcem, obywatelem lub agentem Korei Północnej, Sudanu, Syrii lub innego kraju, na towary którego Wielka Brytania nałożyła embargo lub podobne sankcje („Kraje zabronione”) lub (ii) ma zamiar sprzedawać walutę bitcoin lub prowadzić inne transakcje z krajami zabronionymi.

31. Zażalenia

W przypadku jakichkolwiek zażaleń dotyczących Usług użytkownik może skorzystać z procedury składania zażaleń dostępnej tutaj.

32. Prawo umowy i właściwość sądów

Postanowienia niniejszej Umowy z użytkownikiem podlegają prawu Anglii i Walii. Oznacza to, że niniejsza Umowa oraz wszelkie spory i roszczenia jej dotyczące zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Użytkownik jako konsument akceptuje niewyłączną właściwość sądów dozwolonego terytorium, na którym stale przebywa.

Oznacza to na przykład, że użytkownikowi stale przebywającemu w Irlandii będzie przysługiwać prawo do wniesienia pozwu w Irlandii.

33. Całość umowy i prawa osób trzecich

Zaniechanie przez spółkę Circle wykonania lub egzekucji któregokolwiek prawa przysługującego jej na podstawie niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie usunięte lub ograniczone w minimalnym zakresie niezbędnym, aby warunki niniejszej Umowy pozostały w pełnej mocy i były wykonalne między stronami.

Nagłówki i objaśnienia stanowią wyłącznie punkt odniesienia i w żaden sposób nie określają, nie ograniczają, nie definiują ani nie stanowią interpretacji zakresu poszczególnych punktów. Niniejsza Umowa, łącznie z określonymi przez Circle regulaminami świadczenia usług w niej wymienionych, zasadami ochrony prywatności, zasadami dotyczącymi plików cookie oraz zasadami dotyczącymi zgody na elektroniczne podpisywanie dokumentów, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Circle regulującej korzystanie z Usług przez użytkownika.

Niniejsza Umowa nie ma na celu przyznania jakichkolwiek praw lub środków prawnych osobom innym niż użytkownik i Circle oraz podmioty powiązane z Circle, z których każdy jest beneficjentem zewnętrznym niniejszej Umowy, i nie będzie w ten sposób interpretowana. Żadna inna osoba nie jest upoważniona do dochodzenia praw wynikających z niniejszej Umowy jako beneficjent zewnętrzny.

Niniejsza Umowa (wraz z zasadami ochrony prywatności, zasadami dotyczącymi plików cookie oraz zasadami dotyczącymi zgody na elektroniczne podpisywanie dokumentów) to jedyne dokumenty określające stosunek wiążący użytkownika z Circle. W przypadku stwierdzenia przez sąd niewykonalności któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy pozostałe postanowienia Umowy nadal obowiązują.

34. Postanowienia i informacje dla poszczególnych krajów (ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2017 r.)

Niniejsza część zawiera postanowienia i informacje dla poszczególnych krajów dotyczące tylko klientów znajdujących się w krajach wyszczególnionych poniżej. Możliwe jest uzupełnienie niniejszego punktu 33 dodatkowymi postanowieniami i informacjami przeznaczonymi dla poszczególnych krajów zgodnie z wymogami dotyczącymi oferowania przez Circle w tych krajach produktów oraz usług. Termin wprowadzenia tych aktualizacji jest podany w nagłówku niniejszego punktu 34, jednak może on — lecz nie musi — być również datą podaną na początku niniejszej Umowy z użytkownikiem.

 • Włochykliknij tutaj, aby zobaczyć arkusz informacyjny dla Włoch.

Pytania? Wątpliwości? Sugestie?

Przypadki naruszenia niniejszej Umowy z użytkownikiem oraz pytania dotyczące Umowy z użytkownikiem i Usług należy zgłaszać pod adresem [email protected].

Podsumowanie zmian (1 listopada 2017 r.)

 • Uwierzytelnianie. W niektórych przypadkach Circle może poprosić o wykonanie dodatkowych czynności w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i żądania przelewu.
 • Komunikacja. Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać wyciągi transakcji.   
 • Bezpieczeństwo. Wyjaśniono warunki dotyczące postanowień i powiadomień w przypadkach, gdy Circle uzna, że konto użytkownika zostało naruszone. Zdefiniowano również okoliczności, w których Circle może ponieść odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanych transakcji.
 • Nadzór i zamykanie kont. Wyjaśniono postanowienia związane z ewentualnym zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika przez Circle.
 • Opóźnienia transakcji . Szczegółowo wyjaśniono przypadki, w których transakcje mogą zostać opóźnione.
 • Zmiany umowy. Zaktualizowano warunki w celu podania przykładów sytuacji, w których może być konieczne wprowadzenie zmian do Umowy z użytkownikiem oraz powiadomienie go o tych zmianach. Zaktualizowano punkt 31, dodając odwołanie do procedury składania zażaleń.