Print our EEA Privacy Policy

Zasady ochrony prywatności w EOG

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2017 r.

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą klientów Circle w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Tłumaczenia niniejszych zasad ochrony prywatności są dostępne za pośrednictwem rozwijanego menu w górnej części tej strony.
 
W przypadku założenia konta Circle 18 września 2017 r. lub później niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku założenia konta Circle przed 18 września 2017 r. niniejsze zasady ochrony prywatności wchodzą w życie 18 września 2017 r. Zasady ochrony prywatności obowiązujące dotychczas są dostępne tutaj.

Niniejsze zasady ochrony prywatności określają zasady gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, udostępniania i ochrony danych użytkownika przez Circle UK Trading Limited („Circle”) w każdym przypadku korzystania przez użytkownika z usług Circle za pośrednictwem witryny internetowej www.circle.com lub aplikacji mobilnych Circle. Wiemy jak ważna dla naszych użytkowników jest prywatność. Z tego powodu gromadzimy tylko te informacje, których potrzebujemy, i nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, o ile nie jest to konieczne. Nawet wewnątrz Circle dostęp do danych osobowych użytkownika jest ograniczony tylko do tych pracowników, którzy potrzebują go w celu prowadzenia spraw związanych ze zgodnością z prawem, weryfikacją tożsamości, zapobieganiem nadużyciom oraz obsługą klienta.

Spółka Circle (w tym podmioty z nią powiązane, które mogą przetwarzać dane użytkownika) przestrzega wymogów programu ochrony prywatności EU-US Privacy Shield ustanowionego przez amerykański Departament Handlu i dotyczącego gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Spółka Circle przedstawiła Departamentowi Handlu zaświadczenie o przestrzeganiu zasad programu ochrony prywatności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między postanowieniami niniejszych zasad ochrony prywatności a zasadami programu ochrony prywatności decydujące są zasady programu ochrony prywatności. Szczegółowe informacje o programie ochrony prywatności oraz nasze zaświadczenia są dostępne na stronie https://www.privacyshield.gov/.

W rozumieniu brytyjskiej Ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych jest Circle UK Trading Limited z siedzibą pod adresem White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, UK.

Niniejsze zasady ochrony prywatności mogą podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian użytkownik zostanie o nich zawiadomiony poprzez zmianę powyższej daty. W przypadku obszernych zmian Circle powiadomi użytkownika lub opublikuje komunikat w swojej witrynie internetowej. Pytania dotyczące zmian zasad ochrony prywatności należy kierować do działu obsługi klienta.

Korzystając z witryny internetowej lub aplikacji mobilnych firmy Circle, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

1. Informacje gromadzone przez Circle

Informacje udostępniane bezpośrednio przez użytkownika

Po założeniu konta Circle przez użytkownika Circle gromadzi niektóre jego istotne dane, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, hasło, identyfikator podatkowy lub jego odpowiednik (we właściwych przypadkach) oraz wszelkie inne informacje wprowadzane bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej Circle.

Jeżeli użytkownik chce powiązać kartę debetową, kartę kredytową lub bieżące konto z usługą, musimy otrzymać od niego numer karty lub numery IBAN/BIC oraz powiązane dane konta. W miarę dodawania nowych funkcji usługi Circle może również poprosić o udostępnienie dodatkowych informacji.

Konieczne może być zażądanie od użytkownika dalszych informacji w celu weryfikacji jego tożsamości lub wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa. W niezbędnych przypadkach użytkownik zostanie poproszony o dostarczenie takich informacji.

W przypadku integracji usługi Circle z innymi platformami użytkownik może zostać proszony o zezwolenie na dostęp usługi Circle do innych informacji znajdujących się na danej platformie (lub udzielenie takiej platformie dostępu do informacji zawartych w usłudze Circle). Jeżeli na przykład w usłudze Circle wdrożona zostanie funkcja integracji z platformami społecznościowymi, użytkownik będzie miał opcję powiązania swojego konta Circle z taką platformą, aby ułatwić proces logowania, tworzenia listy kontaktów itp.

W przypadku podania danych osobowych jakiejkolwiek osoby (innej niż użytkownik) podczas korzystania z Usług użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych osobowych w celu ich gromadzenia oraz wykorzystywania.

Dane gromadzone automatycznie

Niektóre dane są gromadzone automatycznie podczas korzystania z usługi Circle. Pozwalają one wprowadzać nowe, atrakcyjne funkcje, szybciej rozwiązywać kwestie związane z pomocą techniczną oraz lepiej chronić konto użytkownika. Dane te obejmują:

 • Informacje o urządzeniu. Gromadzimy informacje dotyczące urządzenia, w tym typ urządzenia (komputer, iPhone, Android), system operacyjny, numer telefonu komórkowego, typ i język przeglądarki internetowej oraz identyfikatory urządzenia (takie jak nr IMEI oraz adres MAC).
 • Informacje o lokalizacji. Za zgodą użytkownika gromadzimy informacje o lokalizacji urządzenia niezbędne w przypadku funkcji opartych na lokalizacji, np. wysyłanie środków do najbliższych użytkowników usługi Circle.
 • Kontakty. Aby ułatwić wysyłanie środków pieniężnych do innych osób, gromadzimy za zgodą użytkownika informacje zawarte w książce adresowej telefonu lub na innych listach kontaktów, do których otrzymamy dostęp (na przykład na liście znajomych w portalu Facebook).
 • Zdjęcia, filmy i inne nośniki informacji. Aby dołączyć zdjęcie, film lub inne nośniki informacji do płatności, zlecenia płatności lub innej formy komunikacji wykorzystującej Circle, niezbędny jest dostęp do folderu zdjęć w telefonie. Wszystkie załączone zdjęcia, filmy i inne nośniki informacji będą przechowywane i dostępne dla Circle, jednak Circle w żadnym wypadku nie pobiera ani nie przechowuje żadnych zdjęć, filmów i innych nośników informacji z telefonu, jeżeli nie zostały ona załączone do płatności, zlecenia płatności lub innych form komunikacji wykorzystujących Circle.
 • Treść wiadomości. W przypadku dołączenia wiadomości do płatności jej treść jest przechowywana oraz dostępna dla usługi Circle.
 • Transakcje. Gromadzimy informacje związane ze wszystkimi transakcjami, takie jak kwota, data, godzina oraz odbiorca.
 • Pliki cookie. Podobnie jak większość aplikacji mobilnych oraz witryn internetowych Circle używa plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu jego identyfikacji jako użytkownika usługi Circle oraz dostosowania jej do jego preferencji. Podczas korzystania z naszej witryny internetowej lub jej zawartości używamy tymczasowych (dla danej sesji) lub trwałych plików cookie. Tymczasowe pliki cookie (dla danej sesji) tracą ważność i przestają działać po wylogowaniu się z konta lub zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane w przeglądarce do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia ich ważności. Jeżeli przeglądarka lub dodatek do przeglądarki na to pozwalają, użytkownik może odmówić akceptacji plików cookie, jednak może mieć to niekorzystny wpływ na korzystanie z usługi Circle. W części „Pomoc” w większości przeglądarek lub dodatków do przeglądarek znajdują się instrukcje na temat blokowania, usuwania lub wyłączania plików cookie.

2. Ochrona danych użytkownika

W niniejszym dokumencie stosowane jest sformułowanie „dane osobowe” oznaczające informacje powiązane z użytkownikiem lub umożliwiające jego identyfikację. Dane osobowe nie zawierają danych przetworzonych w celu zachowania anonimowości.

Circle chroni dane użytkownika za pomocą fizycznych, technicznych oraz administracyjnych środków ochrony w celu ograniczenia ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia lub zmiany tych danych. Stosowane przez Circle środki obejmują zapory oraz szyfrowanie danych, fizyczne środki kontroli dostępu do centrów danych oraz środki kontroli dostępu do danych w oparciu o autoryzację. W niektórych przypadkach, aby zapewnić lepszą ochronę danych i wykorzystywać je zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności, niektóre dane osobowe mogą być przechowywane przez partnerów zewnętrznych oraz usługodawców Circle. Wszystkie fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki ochrony stosowane przez Circle spełniają wymogi określone przez odpowiednie przepisy prawa.

Wszystkie dane zebrane od użytkownika zostaną przeniesione do lokalizacji docelowej w USA i będą w niej przechowywane. Możliwe jest również ich transfer i/lub przechowywanie w innych lokalizacjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą one być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, pracujących dla Circle lub dla usługodawcy Circle (w tym podmiotów powiązanych z Circle). Pracownicy ci będą realizować nasze Usługi i/lub przetwarzać dane osobowe użytkownika, a także świadczyć usługi pomocy technicznej. Przesyłając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przenoszenie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie działania racjonalnie niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z postanowieniami niniejszych zasad ochrony prywatności przetwarzania danych osobowych użytkownika. Współpracujące z Circle osoby trzecie mogą mieć siedziby w krajach, w których przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są mniej restrykcyjne niż w kraju użytkownika.

3. Sposób wykorzystania danych użytkownika

Wszystkie wymienione wyżej dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpiecznego, łatwego dokonywania oraz odbioru płatności. Gromadzone przez Circle informacje pozwalają:

 • zapewnić pełny zakres funkcji oraz płatności produktu Circle;
 • komunikować się z użytkownikiem w celu zapewnienia obsługi klienta, informowania o nowych, atrakcyjnych funkcjach dodawanych do aplikacji mobilnych oraz przekazywania informacji i komunikatów związanych z bezpieczeństwem;
 • weryfikować tożsamość użytkownika w celu zapobiegania nadużyciom i nieautoryzowanym czynnościom;
 • doskonalić usługę Circle lub dodawać nowe funkcje do produktu w drodze analizy trendów użytkowania;
 • personalizować usługę Circle przez dostosowanie funkcji produktu do tego, co według nas mogłyby zainteresować użytkownika; oraz
 • wykorzystywać dane do wszelkich innych celów, dla jakich zostały zebrane.

Circle w żadnym wypadku nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych osobom trzecim. Możliwe jest połączenie danych użytkownika z informacjami zebranymi od innych firm i wykorzystywanie ich w celu doskonalenia lub personalizacji Usług, treści oraz reklam Circle.

4. Udostępnianie danych użytkownika

Udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim

W celu udostępnienia produktu Circle oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa możliwe jest udostępnianie gromadzonych przez Circle danych w sposób opisany poniżej.

 • W przypadku powiązania przez użytkownika karty debetowej, karty kredytowej lub aktualnego rachunku bankowego z Usługą Circle udostępni dane konta swoim partnerom bankowym w celu umożliwienia obsługi płatności. Aby jak najbardziej ułatwić dodawanie konta, spółka Circle podpisała umowę partnerską ze spółką Plaid Technologies, Inc. („Plaid”), która może otrzymać informacje o koncie użytkownika w procesie dodawania konta. Wszystkie informacje udostępniane spółce Plaid będą traktowane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności Plaid dostępnymi na stronie https://plaid.com/privacy. Możliwe jest również udostępnienie przez Circle danych użytkownika własnej instytucji bankowej Circle w celu weryfikacji i realizacji transakcji płatniczych.
 • Aby zapobiegać nadużyciom, niekiedy konieczne jest udostępnienie danych użytkownika osobom trzecim świadczącym usługi weryfikacji tożsamości. Porównanie danych użytkownika z rejestrami publicznymi i innymi bazami osób trzecich umożliwia potwierdzenie, że użytkownik jest osobą, za którą się podaje. Może to obejmować wyszukiwanie informacji w takich usługach elektronicznych jak biura informacji kredytowej, jednak jest to robione w taki sposób, aby nie wpływać negatywnie na zdolność kredytową użytkownika.
 • W celu doskonalenia usługi Circle dane są niekiedy udostępniane usługodawcom pomagającym Circle w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji. Umożliwia to dopracowanie popularnych funkcji oraz korektę lub usuwanie funkcji, z których użytkownicy nie korzystają.
 • Jako regulowana instytucja finansowa spółka Circle jest niekiedy zobowiązana do udostępniania danych użytkownika organom ścigania i funkcjonariuszom państwowym. Ma to miejsce tylko w przypadkach, w których spółka Circle jest do tego zobowiązana określonymi przepisami, wezwaniem, nakazem sądowym lub oficjalnym wnioskiem, lub jest zdania, że ujawnienie takich informacji w dobrej wierze może zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, a także gdy jest zobowiązana do zgłoszenia czynności niezgodnej z prawem.
 • Usługa Circle umożliwia wysyłanie i odbieranie środków pieniężnych od klientów spółek powiązanych z Circle, w tym Circle Internet Financial, Inc. oraz Circle Payments, LLC w Stanach Zjednoczonych. Realizacja tych transakcji oraz zachowanie zgodności z prawem wymaga udostępnienia danych konta tym podmiotom Circle.
 • Możliwe jest nawiązywanie przez Circle współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi („Partnerami”) w celu umożliwienia wysyłki i odbioru środków pieniężnych od osób będących klientami tych Partnerów, lecz nie będących klientami Circle. W celu realizacji tych transakcji niezbędne jest udostępnienie danych konta użytkownika (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz daty urodzenia) odpowiednim Partnerom w celu umożliwienia im zachowania zgodności z prawem. Dane te będą udostępniane Partnerom tylko w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia transakcji lub komunikacji z klientami Partnerów.
 • Zewnętrzne audyty finansowe, techniczne oraz prawne związane z działalnością Circle mogą wymagać udostępnienia danych konta użytkownika.
 • W przypadku połączenia lub przejęcia Circle przez inny podmiot otrzyma on dostęp do danych przesłanych przez użytkowników. W takim przypadku Circle zażąda od nowego podmiotu przestrzegania niniejszych zasad ochrony prywatności oraz powiadamiania użytkownika o wszelkich zmianach tego rodzaju.
 • Circle udostępnia dane użytkownika spółce Circle Internet Financial, Inc. (podmiot amerykański), spółce Circle Internet Financial Trading Company Limited (podmiot irlandzki) oraz innym podmiotom powiązanym z Circle w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych produktów oraz obsługi klienta.
 • Udostępnienie danych użytkownika innym osobom trzecim wymaga jednoznacznej zgody użytkownika.

Udostępnianie danych innym użytkownikom Circle

Aby płatności Circle były czymś więcej niż tylko wysyłką pieniędzy z punktu A do punktu B, udostępniamy innym użytkownikom Circle dodatkowe informacje, jednak tylko w zakresie, w jakim upoważnia nas do tego użytkownik.  Należy pamiętać, że wszelkie informacje udostępnione innej osobie (przez płatność, żądanie płatności lub w inny sposób) mogą zostać przez tę osobę rozpowszechnione, należy więc zachować ostrożność.  Informacje te obejmują:

 • Szczegóły transakcji. Jak wiadomo, w przypadku wysyłki płatności lub polecenia płatności do innej osoby, osoba ta pozna szczegóły danej transakcji, w tym kwotę płatności, walutę, datę, godzinę oraz unikatowy numer identyfikacyjny transakcji.
 • Wiadomości i zdjęcia. W przypadku dołączenia wiadomości, zdjęcia, filmu lub innych nośników informacji do płatności, polecenia płatności lub innej formy komunikacji wykorzystującej usługę Circle informacje te będą widoczne dla osób odbierających płatność lub polecenie płatności (a także dla pracowników działu obsługi klienta Circle). Należy pamiętać, że odbiorcy wiadomości lub zdjęcia (lub innych nośników informacji) zawsze mogą je zapisać, nie należy więc wysyłać rzeczy, których nie chcemy udostępniać publicznie.
 • Tożsamość i zdjęcie użytkownika. Aby użytkownik mógł dokonywać transakcji (wysyłać środki pieniężne, odbierać je, żądać płatności itp.) z innymi użytkownikami, muszą oni znać jego pełne, prawdziwe imię i nazwisko. W przypadku przesłania zdjęcia profilowego lub awataru do konta elementy te będą również widoczne dla innych użytkowników Circle. W przypadku wprowadzenia przez Circle dodatkowych funkcji umożliwiających udostępnianie większej ilości danych osobowych dane te zostaną udostępnione po uprzednim zatwierdzeniu tych funkcji przez użytkownika.
 • Lokalizacja. Po włączeniu opcji lokalizacji w ustawieniach odbiorca będzie mógł zobaczyć lokalizację, z której dokonano płatności. Funkcja ta umożliwia również innym użytkownikom korzystanie z funkcji „Użytkownicy w pobliżu”, która ułatwia wysyłanie płatności, jeżeli dany użytkownik znajduje się w ich pobliżu, a nie mają go na liście kontaktów.
 • Status i waluta. Inni użytkownicy Circle mogą zobaczyć, że dany użytkownik ma konto Circle. Dzięki temu wiedzą, że mogą wysłać płatność, a użytkownik otrzyma ją natychmiast bez konieczności tworzenia konta Circle. Inni użytkownicy Circle mogą również zobaczyć, jaką walutę domyślną wybrał dany użytkownik. Ułatwia to wysłanie właściwej kwoty oraz pozwala dowiedzieć się, w jakiej walucie zostanie dostarczona ich płatność.
 • Publiczne udostępnianie transakcji. W przyszłości możliwe jest zapewnienie użytkownikom przez Circle możliwości udostępniania określonych informacji o płatności za pośrednictwem publicznych kanałów informacyjnych lub komunikatorów portali społecznościowych. Informacje te mogą obejmować nadawcę, odbiorcę, datę oraz godzinę transakcji, awatary, lokalizację, nośniki informacji lub inne dane transakcji. Po włączeniu tej funkcji użytkownik będzie mógł wybrać w ustawieniach konta, które informacje będą udostępniane.
 • Inne informacje. W miarę dodawania nowych funkcji produktu mogą pojawić się dodatkowe informacje udostępniane innym użytkownikom Circle. Jeżeli nowe funkcje będą wymagały udostępniania jakichkolwiek danych osobowych, użytkownik zawsze zostanie zapytany o zgodę na ich udostępnianie, a Circle dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia użytkownikowi wyłączenia tych funkcji w ustawieniach konta. Udostępnimy również informacje innym użytkownikom Circle na wyraźne żądanie użytkownika.

5. Odpowiedzialność za przelewy środków do osób trzecich

Circle dokłada starań, aby klienci w regionie EOG otrzymywali powiadomienia dotyczące celów gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych, rodzajów oraz tożsamości osób trzecich, którym przekazujemy te dane, określonych praw dotyczących prywatności klientów (np. prawa do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia wykorzystywania i ujawniania swoich danych osobowych), a także sposobu kontaktowania się z Circle w związku z działaniami dotyczącymi danych osobowych użytkownika.

Więcej informacji na te tematy znajduje się w punktach 3 oraz 4 powyżej („Sposób wykorzystania danych użytkownika” i „Udostępnianie danych użytkownika”), a także w punktach 6 oraz 7 poniżej („Zmiana lub usunięcie danych użytkownika” oraz „Zażalenia”).

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania danych przez osoby trzecie Circle podejmie działania naprawcze i, w przypadku udowodnienia winy, poniesie odpowiedzialność z tytułu wszelkich spowodowanych w ten sposób szkód.  Circle dołoży również racjonalnych starań w celu uwzględnienia preferencji pracowników w zakresie prywatności, w tym ograniczenia dostępu osób trzecich do danych osobowych i ograniczenia wykorzystywania tych danych w sposób niezgodny z celami, dla których są one gromadzone lub na które pracownicy wyrazili następnie zgodę.

6. Zmiana lub usunięcie danych użytkownika

W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany danych przez użytkownika należy zalogować się do swojego konta Circle i wprowadzić zmiany w ustawieniach. W przypadku trudności z wprowadzeniem zmian należy skontaktować się z działem obsługi klienta, aby otrzymać pomoc.

Chcąc zamknąć konto Circle, należy pamiętać, że spółka Circle jako regulowana instytucja finansowa jest zobowiązana do przechowywania niektórych danych przez określoną liczbę lat.

7. Dostęp do danych

Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane dotyczące użytkowników przechowuje Circle, należy sprawdzić kategorie wymienione powyżej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych przechowywanych przez Circle. Prawo to można wykonać, wysyłając żądanie pod adres [email protected]. Circle zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości użytkownika oraz zasięgania dodatkowych informacji na temat takiego żądania.

8. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach marketingowych, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Usługi Circle mogą zawierać łącza do oraz z witryn internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców oraz podmiotów powiązanych.  Otwierając łącza do tych witryn internetowych, należy pamiętać, że witryny te stosują własne zasady ochrony prywatności. Circle nie ponosi odpowiedzialności związanej z tymi witrynami.  Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w tych witrynach internetowych należy zapoznać się z tymi zasadami.

9. Zażalenia

Zgodnie z zasadami programu ochrony prywatności EU-US Privacy Shield spółka Circle jest zobowiązana do rozpatrywania zażaleń dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nią danych osobowych użytkowników.  Osoby zamieszkałe na terenie Unii Europejskiej i mające pytania lub zażalenia dotyczące naszych zasad ochrony prywatności powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z Circle pod adresem [email protected].

Spółka Circle jest ponadto zobowiązana do przekazywania nierozstrzygniętych zażaleń dotyczących ochrony prywatności do Biura ds. Danych Osobowych („ICO”) będącego alternatywnym podmiotem rozstrzygającym spory z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka Circle jest zarejestrowana w ICO pod numerem ZA176325. Jeżeli użytkownik nie otrzyma od Circle w odpowiednim terminie potwierdzenia przyjęcia zażalenia lub Circle nie rozstrzygnie zażalenia zgodnie z jego oczekiwaniami, należy skontaktować się ICO za pośrednictwem witryny internetowej https://ico.org.uk/, aby otrzymać więcej informacji lub złożyć zażalenie. Usługi ICO są bezpłatne.

10. Prywatność dzieci

Niestety, osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą korzystać z usługi Circle. W związku z tym nie gromadzimy ani nie zbieramy świadomie informacji od osób w wieku poniżej 13 lat. W przypadku stwierdzenia, że osoba w wieku poniżej 13 lat podała Circle dane osobowe, są one niezwłocznie usuwane.

11. Pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszymi zasadami ochrony prywatności prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.