Даване на съгласие чрез E-Sign

Последна актуализация: 18 октомври 2016 г.

Моля, имайте предвид, че се изисква да дадете Вашето съгласие за електронна доставка на оповестяванията, за да създадете акаунт или да използвате някоя от услугите (както е определено в споразумението с потребителя). Ако не сте в състояние или не желаете да предоставите такова съгласие, Вие няма да може да създадете акаунт. След като създадете акаунт, ще можете да оттеглите Вашето съгласие за електронна доставка на оповестяванията по всяко време и да получавате комуникации върху хартия, както е изложено по-долу.

Това даване на съгласие чрез E-Sign се отнася за всякакви комуникации и/или оповестявания, които Circle е задължена по закон да Ви предоставя в писмен вид във връзка с Вашия акаунт и всички сродни продукти и услуги („комуникации“). Даването на съгласие чрез E-Sign допълва и трябва да се тълкува в съответствие с условията, съдържащи се в споразумението с потребителя („споразумение с потребителя“).

1. Обхват. Когато използвате услугите, Вие се съгласявате, че ние може да Ви предоставяме всякакви комуникации в електронен формат и че ние може да прекратим комуникациите на хартиен носител към Вас, освен ако и докато не оттеглите съгласието си, както е описано по-долу. Вашето съгласие да получавате електронни комуникации и транзакции включва, но не се ограничава до:

2. Методи за комуникация. Всички комуникации, които Ви предоставяме в електронен формат, ще бъдат предоставени по имейл, чрез публикуване на уеб сайта на Circle (www.circle.com), или чрез друга електронна комуникация, като например мобилни насочени известия или текстово съобщение.

3. Хардуерни изисквания. За достъп, преглед и запазване на електронни комуникации, до които Ви предоставим достъп, трябва да разполагате със следния софтуер и хардуер:

4. Актуализиране на Вашата информация.Ваша отговорност е да ни предоставите вярна, точна и пълна информация за Вашия имейл адрес, информация за контакт Вас и друга информация, свързана с това даване на съгласие чрез E-Sign и с Вашия акаунт, и да поддържате тази информация актуална. Можете да актуализирате информацията си, като влезете в акаунта си или чрез изпращане на писмено уведомление по имейл до [email protected]

5. Оттегляне на съгласие. Може да оттеглите съгласието си да получавате електронни комуникации по всяко време, като ни изпратите писмена заявка за това по имейл на [email protected] Вие разбирате, че всяко оттегляне на Вашето съгласие да получавате електронни комуникации ще влезе в сила само след като Circle е имала разумен период от време, да обработи Вашето оттегляне. Вие разбирате, че оттеглянето на Вашето съгласие за електронни комуникации вероятно ще доведе до закриване на Вашия акаунт.

6. Комуникации в писмена форма. Всички електронни комуникации от нас до Вас ще се считат направени „в писмена форма“ и ще имат същия смисъл и същия ефект като комуникация на хартия. Вие трябва да отпечатате или изтеглите за Вашите архиви копие на това даване на съгласие чрез E-Sign и на всяка друга комуникация, която е важна за Вас. Вие приемате и се съгласявате, че комуникациите се считат за получени от Вас в рамките на 24 часа от времето, публикувано на уеб сайта на Circle (www.circle.com), или в рамките на 24 часа от времето на изпращане към Вас, освен ако Circle не получи известие, че имейл съобщението не е доставено.

7. Общи. Circle си запазва правото по наше усмотрение да отменим тази услуга за електронна комуникация или да прекратим или да променим реда и условията, при които Circle предоставя електронни комуникации. Circle ще Ви извести за всяко такова прекратяване или за всяка такава промяна, както се изисква от закона.